Δήλωση Covid – Ανάκληση της εκ παραδρομής απόρριψης της Δήλωσης από τον μισθωτή

Οικονομικές Ειδήσεις

Με την απόφαση 1091/2022 δίνεται η δυνατότητα για τη διόρθωση εκ παραδρομής σφαλμάτων κατά τη διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης των «Δηλώσεων Covid».
Ειδικότερα, στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οι μισθωτές που εκ παραδρομής προέβησαν σε απόρριψη «Δήλωσης Covid», δύνανται μέχρι την 22η Ιουλίου 2022, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση diloseiscovid@aade.gr, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν την ανάκληση της εκ παραδρομής απόρριψης και την αποδοχή της υποβληθείσας «Δήλωσης Covid».

Δείτε την απόφαση 1091/2022 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την κωδικοποιημένη ΠΟΛ.1162/2018

Πηγή:Taxheaven.gr