Χαρτόσημο: Νέα διαδικασία πληρωμής αναλογικών τελών

Οικονομικές Ειδήσεις

Με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 51 αυτού, επανακαθορίζεται η διαδικασία πληρωμής των αναλογικών τελών χαρτοσήμου και αυτή διενεργείται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου που χαρτοσημαίνεται ή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την εγγραφή των σχετικών πράξεων στα λογιστικά βιβλία επί δανείων συναπτομένων μεταξύ των οριζόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διάταξη έχει ως στόχο τον ορισμό επαρκούς και ενιαίου χρόνου για την απόδοση τελών χαρτοσήμου επί συμβάσεων, ο οποίος ορίζεται έως το τέλος του επομένου μήνα από τη σύνταξη του σημαινόμενου εγγράφου και στην περίπτωση δανείων από τη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 51
Αναθεώρηση διαδικασίας είσπραξης και χρόνου απόδοσης τελών χαρτοσήμου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 28 της 28ης Ιουλίου 1931

Η παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 28 της 28ης Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α΄ 239) α) μεταφέρεται στη δημοτική γλώσσα, και β) τροποποιείται ως προς την ακολουθητέα διαδικασία είσπραξης και τον χρόνο απόδοσης τελών χαρτοσήμου και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου εισπράττονται με αποδεικτικό πληρωμής. Το αποδεικτικό πληρωμής προσαρτάται στο σημαινόμενο έγγραφο. Επιπλέον, στο έγγραφο αναγράφεται η σχετική ταυτότητα οφειλής, από έναν εκ των συναλλασσομένων και, εφόσον πρόκειται για συμβολαιογραφικό έγγραφο, από τον συμβολαιογράφο που συντάσσει το έγγραφο. Η πληρωμή των τελών διενεργείται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία του εγγράφου που χαρτοσημαίνεται. Επί δανείων που συνάπτονται μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ εμπορικών εταιρειών ή μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιρειών, όπως και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών και οποιουδήποτε τρίτου, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την εγγραφή των ως άνω πράξεων στα λογιστικά βιβλία.».

Η διάταξη όπως ισχύει σήμερα έχει ως εξής:

«1. Τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου εισπράττονται, εξ ολοκλήρου δι’ αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου. Το αποδεικτικόν πληρωμής, μνημονεύον απαραιτήτως τα ουσιώδη στοιχεία του σημαινομένου εγγράφου, προσαρτάται εις το έγγραφον τούτον. Εις το σώμα δε του εγγράφου ή παρά πόδας αυτού αναγράφονται υπό τινος των συναλασσομένων ή προκειμένου περί συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό του συντάσσοντος τούτο συμβολαιογράφου, ο αριθμός και η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής των τελών. Το αποδεικτικόν πληρωμής δέον να εκδίδεται το βραδύτερον εντός πέντε ημερών από της ημερομηνίας του σημαινομένου εγγράφου.
Εξαιρετικώς: α) επί δανείων συναπτομένων μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ εμπορικών εταιριών ή μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιριών ως και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιριών και οιουδήποτε τρίτου, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός του επομένου της εις τα λογιστικά βιβλία εγγραφής των πράξεων τούτων.»

Πηγή:Taxheaven.gr