Τα νέα ψηφιακά εργαλεία: Ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης σε εφαρμογή Wallet – Διόρθωση στοιχείων προσώπου και μεταβίβαση επιβατικού οχήματος μέσω gov.gr
Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ – e-ΕΦΚΑ – Υπ.Οικ. – ΟΑΕΔ – Ε.Ένωσης κ.ά.

Με τα άρθρα 1-4 της από 06-07-2022 και υπ’ αρ. 1360/135 τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθιερώνει μια σειρά από νέα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα του πολίτη.

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 1 νομοθετείται η δυνατότητα αποθήκευσης ψηφιακών αντιγράφων της αστυνομικής ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης σε εφαρμογή Wallet. Η εφαρμογή θα ονομάζεται Gov.gr Wallet, υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση του προσώπου σε κάθε διαδικασία εντός της επικράτειας που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε την έγχαρτη ταυτότητα ή δίπλωμα, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά και θα συνοδεύονται από κωδικό QR ώστε να επαληθεύεται γρήγορα και με ασφάλεια η γνησιότητά τους. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη για ακύρωση των ψηφιακών πιστοποιητικών, τόσο για περιπτώσεις απώλειας του έγχαρτου πιστοποιητικού, όσο και για ενδεχόμενο απώλειας της συσκευής που είναι αποθηκευμένα τα ψηφιακά πιστοποιητικά.

Με το άρθρο 2 καθιερώνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων ενός προσώπου μέσω αίτησης που θα υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω του gov.gr. Συγκεκριμένα, η αίτηση θα μπορεί να αφορά στη διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων που αναγράφονται στα εξής μητρώα:

-στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών

 • στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
 • στο Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. — ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης — Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. και
 • στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Με εξαίρεση το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων, η διαδικασία για διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων στα υπόλοιπα τρία μητρώα μπορεί να γίνεται και μέσω ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω του myKEPlive.

Με το άρθρο 3 εισάγεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για μεταβίβαση επιβατικού οχήματος μέσω του gov.gr. H ψηφιακή αίτηση θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας της επιλογής του αγοραστή. Με τον τρόπο αυτό, ο αρμόδιος υπάλληλος θα εξουσιοδοτείται να αποκτήσει πρόσβαση:

 • στα φορολογικά στοιχεία πωλητή και αγοραστή που είναι αναγκαία για τη μεταβίβαση και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας
 • στα δεδομένα που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο του υπό μεταβίβαση οχήματος.

Κατόπιν, ο αγοραστής θα λαμβάνει μέσω του gov.gr βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος, ώστε εντός τριάντα ημερών να προχωρήσει στην ασφάλισή του, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Με το άρθρο 4 προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις μέσω του gov.gr. Τα αποτελέσματα θα είναι επίσης διαθέσιμα στο MyHealth app. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή παρέχει ήδη τη δυνατότητα στον πολίτη να ανατρέχει στις ιατρικές συνταγές, στα ιατρικά παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί για τον ΑΜΚΑ του. Διευκολύνεται έτσι η πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία του ιατρικού του ιστορικού, επιτρέποντας στον πολίτη να φροντίζει την υγεία του πληρέστερα και αποτελεσματικότερα, σε συνεργασία με τον γιατρό του.

Η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης αποτελεσμάτων αφορά σε διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές μονάδες υγείας. Το ψηφιακό αποθετήριο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο υλοποιείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης των αποτελεσμάτων από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι προτεινόμενες διατάξεις:

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.) της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π) η οποία λειτουργεί ως ψηφιακό αποθετήριο στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δ.α.τ.) και της άδειας οδήγησης οχήματος του φυσικού προσώπου.

Άρθρο 1
Ψηφιακό αποθετήριο ταυτοποιητικών εγγράφων

 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αποθηκεύει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος και αφορούν στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (δ.α.τ.) και στην άδεια οδήγησης οχήματος, και να τα επιδεικνύει, για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), σε δικαστικές αρχές και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεων τους.
 2. Για την είσοδο του φυσικού προσώπου στην εφαρμογή απαιτείται προηγούμενη αυθεντικοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.
 3. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή αποθηκεύονται αποκλειστικά, σε ψηφιακή μορφή, τα εξής στοιχεία: α) ως προς το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας: αα) ο αριθμός ταυτότητας, αβ) το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, αγ) το πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, αδ) το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες, αε) η ημερομηνία γέννησης, αστ) ο τόπος γέννησης, αζ) η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης και αη) φωτογραφία του κατόχου και β) ως προς την άδεια οδήγησης οχήματος: βα) ο αριθμός της άδειας οδήγησης, ββ) το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, βγ) η ημερομηνία γέννησης, βδ) ο τόπος γέννησης, βε) η ημερομηνία και η αρχή έκδοσης της άδειας οδήγησης, βστ) η ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας οδήγησης, βζ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), βη) ο κωδικός κατηγορίας οχήματος, βθ) η ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος, βι) η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος και βια) η φωτογραφία του κατόχου. Τα ανωτέρω στοιχεία εμφανίζονται σε μορφή εγγράφου του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 που φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και κωδικό QR. Η αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία κινητές συσκευές του φυσικού προσώπου.
 4. Η άντληση των στοιχείων της παρ. 3 πραγματοποιείται από το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις άδειες οδήγησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και 84 του ν. 4727/2020.
 5. Τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των φορέων ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 επαληθεύουν, κατόπιν επίδειξης του εγγράφου, τη γνησιότητα και την εγκυρότητα αυτού, μέσω της σάρωσης του κωδικού QR, με τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου ταυτοποίησης αποστέλλεται στην κινητή συσκευή του φυσικού προσώπου τετραψήφιος αριθμός ασφαλείας, τον οποίο και γνωστοποιεί στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου.
 6. α. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι δικαστικές αρχές και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ. 1 ορίζονται ως αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων για τον σκοπό της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή την εκπλήρωση των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, κατά περίπτωση.
  β. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.» ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, ιδίως την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).
 7. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου της παρ. 3, για οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής ή σε ειδική υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύληςτης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή αντικατάστασης του φυσικού εγγράφου του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της άδειας οδήγησης οχήματος, το έγγραφο του πρώτου εδαφίου ανακαλείται αυτοδικαίως.
 8. Το έγγραφο που περιέχει τα στοιχεία της περ. α’ της παρ. 3 επέχει θέση ταξιδιωτικού εγγράφου μόνο για μετακινήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας.
 9. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την ισχύ των οικείων διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο της ταυτότητας ή στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων με χρήση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας οδήγησης σε φυσική μορφή, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα.
 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, τα πρόσθετα στοιχεία ταυτοποίησης τα οποία τηρούνται στην εφαρμογή, οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξειδικεύεται η διαδικασία ανάκλησης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της Ε.Ψ.Π., με την οποία καθίσταται δυνατή, η διόρθωση προσωπικών στοιχείων των πολιτών που τηρούνται: α) στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, β) στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, (Α.Α.Δ.Ε.), γ) στο Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. – ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και δ) στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 2
Διόρθωση στοιχείων μητρώων δημόσιου τομέα

 1. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), με σκοπό τη διασφάλιση της ορθότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων που τηρούνται σε επιμέρους μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα. Η εφαρμογή αναπτύσσεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 2. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης.
 3. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο επιβεβαιώνει την ορθότητα των στοιχείων που τηρούνται: α) στο Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, β) στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) στο Εθνικό Μητρώο A.M.Κ.Α. – ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. και δ) στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.). Εφόσον υφίστανται ανακρίβειες στα ανωτέρω στοιχεία, όπως αυτά εμφανίζονται στην εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται τη διόρθωσή τους με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Πολιτών. Με βάση τη διόρθωση του δευτέρου εδαφίου ενημερώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία που τηρούνται σε λοιπά μητρώα του δημόσιου τομέα και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, υφίσταται σχετική καταχώριση.
 4. Οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες για την διόρθωση των στοιχείων κατά την παρ. 3 πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.
 5. Η διαδικασία διόρθωσης της παρ. 3, πλην των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της ΕΛ.ΑΣ., δύναται να πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), κατόπιν αίτησης του φυσικού προσώπου, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας «myKEPIive.gov.gr» του άρθρου 33 του ν. 4704/2020. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, δύναται να πραγματοποιείται και κάθε άλλη διόρθωση ή επικαιροποίηση στοιχείων των ανωτέρω μητρώων που δεν καταλαμβάνεται από τη διαδικασία της παρ. 3.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, εξειδικεύονται στοιχεία που εμφανίζονται σε αυτήν, η διαδικασία διόρθωσης αυτών και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την επεξεργασία τους και καθορίζονται οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες διόρθωσης ή επικαιροποίησης που ακολουθούνται μέσω των Κ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 5.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση απλουστεύεται και ψηφιοποιείται η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας επιβατηγών αυτοκινήτων και επιβατηγών μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης καθώς και η διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών, με την, για πρώτη φορά, διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Άρθρο 3
Ψηφιοποίηση διαδικασίας μεταβίβασης επιβατηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης και χορήγησης άδειας κυκλοφορίας – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 722/1977
Στο άρθρο 2 του ν. 722/1977 (Α’ 299), επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) στην παρ. 2: βα) στο δεύτερο εδάφιο επικαιροποιείται η διοικητική υπαγωγή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και τροποποιείται η διαδικασία μεταβίβασης και έκδοσης άδειας με την αναφορά του μητρώου αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, ββ) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, γ) προστίθενται παρ. 2α και 2β, δ) στην παρ. 3: δα) στο πρώτο εδάφιο διαγράφεται η πρόβλεψη της βεβαίωσης από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία και διορθώνονται οι αναφορές σε παραγράφους, δβ) στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται η αναφορά στην έκδοση της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος και διορθώνονται οι αναφορές σε παραγράφους, δγ) διαγράφεται το τρίτο εδάφιο, ε) προστίθεται παρ. 4, στ) στις παρ. 2 και 3 επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων και επιβατηγών μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσεως

 1. Η άδεια κυκλοφορίας που χορηγείται στα επιβατηγά οχήματα του άρθρου 1, αποτελεί τίτλο κυριότητας. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο εφόσον έχουν καταβληθεί όλες οι οικονομικές επιβαρύνσεις για την έκδοσή της και έχει διενεργηθεί ο τεχνικός έλεγχος του υπό μεταβίβαση οχήματος, χωρίς τη διαπίστωση σοβαρών ή επικίνδυνων ελλείψεων, εφόσον το όχημα υποχρεούται να έχει υποβληθεί σε αυτόν.
 2. Η μεταβίβαση της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των επιβατηγών οχημάτων του παρόντος άρθρου συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους, στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, που προβλέπεται από την παρ. 1. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή της περιφέρειας, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της μεταβίβασης, κρατεί την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που μεταβιβάστηκε και αμέσως, μέσω του μητρώου αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται στο νέο αγοραστή. Προς τον σκοπό υλοποίησης της παρούσας, ο πωλητής προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, καθώς και ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου.
  2α. Η αίτηση για τη μεταβίβαση της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των επιβατηγών οχημάτων του παρόντος δύναται επίσης να υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας της επιλογής του αγοραστή, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Με την αίτηση αυτή, εξουσιοδοτείται ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή της περιφέρειας, προκειμένου να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και στα δεδομένα που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο του υπό μεταβίβαση οχήματος. Η άδεια κυκλοφορίας του υπό μεταβίβαση οχήματος παραδίδεται από τον αγοραστή ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή της περιφέρειας, ο οποίος την κρατεί και αμέσως, μέσω του μητρώου αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας του, η οποία και παραδίδεται στον νέο αγοραστή ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή είναι η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του επιβατηγού οχήματος, που προβλέπεται στην παρ. 2β, εφόσον έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και ο κάτοχος του έχει σε ισχύ Δελτίο τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.).
  2β. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης για μεταβίβαση της κυριότητας που προβλέπεται στην παρ. 2α χορηγείται στον αγοραστή, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του επιβατηγού οχήματος, με την οποία δύναται ο αγοραστής να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.
 3. Για να υλοποιηθούν τα αναφερόμενα στις παρ. 2, 2α και 2β, πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη μεταβίβαση όσο και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.δ. 1146/1972 (Α’ 84), ο πωλητής από τη χρονολογία που έλαβε χώρα η κατά τις παρ. 2, 2α και 2β μεταβίβαση ή η έκδοση της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης, δεν έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει οποιονδήποτε τρίτο ή να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και τέλη και εισφορές που συμβεβαιώνονται, με εξαίρεση την περίπτωση που υπάρχει οφειλή του από φόρο κληρονομιάς, δωρεάς, προίκας ή γονικής παροχής.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας μεταβίβασης της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των επιβατηγών οχημάτων του παρόντος άρθρου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).»

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δημιουργείται ψηφιακό αποθετήριο διαγνωστικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων που θα τηρείται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε, προκειμένου κάθε φυσικό πρόσωπο να αποκτά πρόσβαση, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ε.Ψ.Π., στα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί είτε σε δημόσιες είτε σε ιδιωτικές μονάδες υγείας.

Άρθρο 4
Ηλεκτρονική χορήγηση αποτελεσμάτων διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ασθενούς

 1. Στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. συστήνεται Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων, στο οποίο αποθηκεύονται τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται από δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες υγείας. Για τα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε δημόσιες μονάδες υγείας εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4727/2020 (ΑΊ84). Για τα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε ιδιωτικές μονάδες υγείας απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση του φυσικού προσώπου στη μονάδα υγείας.
 2. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων της παρ. 1 μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ).
 3. Η είσοδος στην εφαρμογή της παρ. 2 πραγματοποιείται μέσω αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης. Ειδικά για τα αποτελέσματα διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων ανήλικων φυσικών προσώπων, εισέρχονται στην εφαρμογή της παρ. 2 οι φυσικοί ή ανάδοχοι γονείς ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
 4. Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 2, εμφανίζεται στο φυσικό πρόσωπο λίστα με τα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί. Το φυσικό πρόσωπο επιλέγει από τη λίστα το παραπεμπτικό, για το οποίο θέλει να λάβει γνώση των αποτελεσμάτων, και αιτείται την έκδοση αντιγράφου των αποτελεσμάτων. Το αντίγραφο περιλαμβάνει, ιδίως, τα εξής στοιχεία: α) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), β) το όνομα, γ) το επώνυμο, δ) την ημερομηνία γέννησης, ε) τον A.M.Κ.Α., το όνομα, το επώνυμο και την ειδικότητα του γνωματεύοντος ιατρού, στ) τα στοιχεία του εργαστηρίου, ζ) την ημερομηνία λήψης δείγματος, η) την ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων και θ) την κατηγορία και τα λοιπά στοιχεία διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων.
 5. Ως καταληκτική ημερομηνία αποθήκευσης των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εργαστηριακών εξετάσεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 ορίζεται η 31η.10.2022.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του Ψηφιακού Αποθετηρίου Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 2, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των φυσικών προσώπων – χρηστών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας και οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες και εξειδικεύονται η διαδικασία έκδοσης και το περιεχόμενο του αντιγράφου αποτελεσμάτων της παρ. 4, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Πηγή:Taxheaven.gr