Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης.
 • Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting).
 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη.
 • Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνταξη καταστάσεων εσόδων – εξόδων (P&L statement), πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σύγκριση τους με το budget.
 • Επιθεώρηση της λειτουργίας του συστήματος κοστολόγησης για τυχόν βελτιώσεις – διορθώσεις και εφαρμογή της μεθοδολογίας Activity Based Costing.
 • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan).
 • Μελέτες Βιωσιμότητας.
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού.
 • Κωδικοποίηση διαδικασιών για την παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος των έργων κατασκευαστικών επιχειρήσεων
 • Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων.