Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Οικονομικές Ειδήσεις

Κατατέθηκε στη βουλή νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, με τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή ενιαία αγορά και με το δικαίωμα του δημοσίου δανεισμού και την αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες ή αρχεία-Τροποποίηση ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017 – Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2019/789, (ΕΕ) 2019/790 και 2006/115/ΕΚ » με το οποίο προβλέπονται τα ακόλουθα:
Ι. ΜΕΡΟΣ Α

Ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, εισάγονται:

 • οι έννοιες της «αναμετάδοσης» και του «ελεγχόμενου περιβάλλοντος», τροποποιείται ο ορισμός της «καλωδιακής αναμετάδοσης» σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 και ρυθμίζεται η άσκηση των δικαιωμάτων αναμετάδοσης τόσο από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς όσο και από άλλους δικαιούχους.
 • η έννοια της «απευθείας διαβίβασης» και περιγράφονται οι υποχρεώσεις των φορέων που μεταδίδουν σήματα μέσω «απευθείας διαβίβασης» στο κοινό,
 • η έννοια της «παρεπόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας» και ορίζεται η αρχή της χώρας προέλευσης για την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και

των συγγενικών δικαιωμάτων κατά την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο. (άρθρα 1-5)
II. ΜΕΡΟΣ Β”

Ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

 1. Ορίζονται οι:
 • έννοιες της «εξόρυξης δεδομένων», «ερευνητικού οργανισμού», «ιδρύματος πολιτιστικής κληρονομιάς» για τις ανάγκες εφαρμογής του υπό ψήφιση Μέρους και εισάγονται οι εξαιρέσεις και οι όροι προστασίας δικαιούχων, από τις κατά περίπτωση αναφερόμενες απαιτήσεις προσβασιμότητας ή χρήσης έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας.
 • προϋποθέσεις πρόσβασης σε έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας που είναι μη διαθέσιμα στο εμπόριο. (άρθρα 6-13)

2.Εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εκπροσώπησης από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας του ν. 4481/2017, δικαιούχων που δεν τους έχουν εξουσιοδοτήσει προς τούτο κ.λπ. (άρθρα 14 και 15)

3.Θεσπίζεται μηχανισμός διαπραγμάτευσης για την πρόσβαση και διαθεσιμότητα οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία.(άρθρο 16)

4.Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με:

 • το καθεστώς προστασίας των εκδόσεων τύπου για επιγραμμικές χρήσεις [προβλέπεται, μεταξύ άλλων, i) η επιβολή προστίμου στους εκδότες ή στους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προς τις αποφάσεις της έκτακτης επιτροπής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) περί καθορισμού του ύψους της προβλεπόμενης αμοιβής, ii) η καταβολή παραβόλου για την εξέταση από την Ε.Ε.Τ.Τ. του υποβαλλόμενου αιτήματος για έκδοση γνωμοδότησης περί καθορισμού της εύλογης αμοιβής δημιουργού.],
 • τη διάρκεια ισχύος του καθεστώτος προστασίας των εκδόσεων τύπου για επιγραμμικές χρήσεις,
 • το δικαίωμα αξίωσης πρόσθετης αμοιβής εκ μέρους του δημιουργού, σε περίπτωση που δεν έχει αρχικώς συμφωνηθεί,
 • το δικαίωμα ανάκλησης εν όλω ή εν μέρει της σύμβασης ή της άδειας ή της μεταβίβασης των δικαιωμάτων του δημιουργού,
 • τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις από τα δικαιώματα του δικαιούχου

προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.λ

Πηγή:Taxheaven.gr