Οικονομικές καταστάσεις στην ΤτΕ: Υποβολή έτους 2021 για εταιρείες που εφαρμόζουν ΔΠΧΑ

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ – e-ΕΦΚΑ – Υπ.Οικ. – ΟΑΕΔ – Ε.Ένωσης κ.ά.

Τράπεζα της Ελλάδος

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της εναρμόνισής της με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί, με την Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03-06-2019, Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών (CBSO), έργο του οποίου είναι η συλλογή και επεξεργασία στατιστικής πληροφόρησης αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιριών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Για τις εταιρείες που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α., σημειώνεται ότι, έχει αναρτηθεί νέο Υπόδειγμα Α με την ονομασία «Υπόδειγμα Α_ΔΠΧΑ_2021», για τις υποβολές του έτους 2021, λόγω αναθεωρήσεων και εμπλουτισμού του υποδείγματος.

Ειδικότερα, για το έτος 2020, ισχύει το Υπόδειγμα Α με την ονομασία «Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2020» και για το έτος 2019 το Υπόδειγμα Α με την ονομασία «Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2019». Όσες εταιρείες υποβάλουν για τα προηγούμενα έτη (δηλαδή 2018, 2017 και 2016) θα πρέπει να συμπληρώσουν το Υπόδειγμα Α με την ονομασία: «Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ έως 2018».

Επιπλέον, έχουν αναρτηθεί αναθεωρημένες οι Συνοπτικές και οι Τεχνικές Οδηγίες, οι οποίες συνιστάται να αναγνωσθούν προσεκτικά, για την ορθή υποβολή των στοιχείων.

Από το σχετικό σύνδεσμο παρέχονται τα εξής αρχεία:

α) Συνοπτικές Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής Πινάκων (.pdf),
β) Γενικές Τεχνικές Οδηγίες (.doc),
γ1) Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2021 (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και υποβάλουν στοιχεία για το 2021,
γ2) Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2020 (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και υποβάλουν στοιχεία για το 2020,
γ3) Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ 2019 (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και υποβάλουν στοιχεία για το 2019,
γ4) Υπόδειγμα Α ΔΠΧΑ έως 2018 (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και υποβάλουν στοιχεία για τα προηγούμενα έτη (δηλαδή 2018, 2017 και 2016),
δ) Υπόδειγμα Β ΕΛΠ (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014),
ε) Υπόδειγμα Γ ΕΛΠ ΠΜΕ (.zip): αφορά τις επιχειρήσεις που ακολουθούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και επιπλέον υπάγονται στις διατάξεις για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Ν. 4308/2014) και
στ) Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03-06-2019

Πηγή:Taxheaven.gr