Οι αποφάσεις για τη διασύνδεση POS-ταμειακών συστημάτων και την απόσυρση των ΕΑΦΔΣΣ – Βοηθητικοί πίνακεςΟικονομικές Ειδήσεις

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ μετά και το σχετικό δελτίο τύπου, οι δύο αποφάσεις που αφορούν στην παράταση της διασύνδεσης POS με ταμειακά συστήματα
και στην προθεσμία απόσυρσης φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) από τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν.
Βοηθητικός πίνακας Α.1034/2024 (Απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ)

Οι οντότητες

Παύουν τη
χρήση
αυτών

Έχουν την υποχρέωση χρήσης

Που εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση
ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό
στοιχεία ΠΟΛ.1220/2012

Έως 30.4.2024

Από την 01.05.2024 και εφεξής έχουν την υποχρέωση χρήσης λοιπών τύπων
ΦΗΜ ή υπηρεσιών Παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής
πώλησης

Εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε
τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους
στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ

Έως 30.6.2024

Από την 01.07.2024 και εφεξής, έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ
Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1173/2022

Εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε
τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους
στοιχεία με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ

Από την 01.05.2024 και εφεξής έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ
Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου, που πληρούν τις
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1173/2022

Δείτε την απόφαση Α.1034/2024 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Δείτε την Α.1073/2023 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει
Βοηθητικός πίνακας διασύνδεσης pos – ταμειακών συστημάτων: Α.1157/2023 όπως κωδικοποιήθηκε με την Α.1035/2024
Ημερομηνία Διασύνδεσης Επέκταση ημερομηνίας διασύνδεσης σε περίπτωση

αδυναμίας προγραμματισμού ραντεβού

α. Έως 31/3/2024, εφόσον διασυνδέονται σύμφωνα με το
πρωτόκολλο επικοινωνίας της υπό στοιχεία Α.1098/2022 (Β’3940)
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
[(Ταμειακές μηχανές (Φ.Τ.Μ)]

(έως 30.4.2024) Η καταληκτική ημερομηνια παρατείνεται κατά ένα ημερολογιακό
μήνα, εφόσον οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών αδυνατούν μεν να
προγραμματίσουν ραντεβού με την οντότητα που τους παρέχει υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης ΦΗΜ ή/και λογισμικού Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος
Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, “ERP”) έως την 31/3/2024 με σκοπό
την υλοποίηση της διασύνδεσης, διαθέτουν δε προγραμματισμένο ραντεβού, το
οποίο και θα δηλώνεται σε ειδική πλατφόρμα στην ψηφιακή πύλη “myAADE” εντός
Απριλίου 2024

β. Έως 30/4/2024, εφόσον οι υπόχρεες οντότητες προτίθενται να
αντικαταστήσουν το Ταμειακό τους Σύστημα με σύστημα στο οποίο
το Ταμειακό Σύστημα και το Μέσο Πληρωμών ενσωματώνονται σε
μία συσκευή (ΑΙΙ in one – Cash Register/POS) και δηλώσουν την
πρόθεσή τους στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών στην ψηφιακή πύλη
“myAADE” το αργότερο έως 15/3/2024
γ Έως 31/5/2024, εφόσον διασυνδέονται σύμφωνα με το
πρωτόκολλο επικοινωνίας της υπό στοιχεία Α.1155/2023 (Β’5992)
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
(Ταμειακό σύστημα με σύστημα λογισμικού ERP)

(έως 30.6.2024) Η καταληκτική ημερομηνια παρατείνεται κατά ένα ημερολογιακό
μήνα, εφόσον οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών αδυνατούν μεν να
προγραμματίσουν ραντεβού με την οντότητα που τους παρέχει υπηρεσίες τεχνικής
υποστήριξης ΦΗΜ ή/και λογισμικού Εμπορικού/Λογιστικού Προγράμματος
Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, “ERP”) έως 31/5/2024, με σκοπό την
υλοποίηση της διασύνδεσης, διαθέτουν δε προγραμματισμένο ραντεβού, το οποίο
και θα δηλώνεται σε ειδική πλατφόρμα στην ψηφιακή πύλη “myAADE” εντός
Ιουνίου 2024

-δ Έως 31/10/2024, εφόσον έχουν ήδη προβεί σε υλοποιήσεις
διασύνδεσης του Ταμειακού Συστήματος με τα Μέσα Πληρωμών που
διαθέτουν, οι οποίες καίτοι δεν συμμορφώνονται επακριβώς με τα
πρωτόκολλα των Α.1098/2022 ή Α.1155/2023 κατά περίπτωση, δεν
επιτρέπουν κατ’ ελάχιστο, την ελεύθερη πληκτρολόγηση ποσού στο
Μέσο Πληρωμής και για τις οποίες η ΑΑΔΕ έχει ήδη λάβει σχετική
ενημέρωση από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών έως και τη
δημοσίευση της απόφασης .

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά και από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις ως άνω κατά περίπτωση ημερομηνίες δεν βρίσκονται σε
λειτουργία, έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που θα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους έγκαιρα
και θα πληρούν τα οριζόμενα στις Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ κατά την πρώτη ημέρα της επαναλειτουργίας τους
Δείτε την Α.1035/2024 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Δείτε την Α.1157/2023 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει

Πηγή : TaxHeaven.gr