Νομοσχέδιο – ΦΠΑ: Καταργείται η υποχρέωση γνωστοποίησης των εκπτώσεων λόγω τζίρου. Για τα αγαθά επένδυσης (ακίνητα) παύει ο περιορισμός της χρήσης του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 9 χρόνων

Οικονομικές Ειδήσεις

Γνωστοποίηση εκπτώσεων λόγω τζίρου – Αγαθά επένδυσης και εννιαετία Taxheaven.gr

Με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» μεταξύ άλλων θεμάτων προτείνονται και τα ακόλουθα:

1.Αίρεται η υποχρέωση γνωστοποίησης στην Α.Α.Δ.Ε. των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών, προκειμένου αυτές να μη συμπεριληφθούν στη φορολογητέα αξία της παράδοσης και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών. (άρθρο 31)

  1. Επανακαθορίζεται η έννοια των ενσώματων αγαθών που συνιστούν αγαθά επένδυσης για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) κ.λπ.. (άρθρα 32 και 33)

Αιτιολογική

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 31

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ και ορίζεται ότι στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή τον λήπτη εκπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών, χωρίς να υφίσταται πλέον η υποχρέωση γνωστοποίησης των παρεχόμενων ποσοστών έκπτωσης, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους. Με αυτή την τροποποίηση, επέρχεται εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το άρθρο 79 της Οδηγίας ΦΠΑ όπου δεν υπάρχει αναφορά σε χρονικό διάστημα για την αναγνώριση της μείωσης της φορολογητέας αξίας.

Άρθρο 32

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρ. ν. 2859/2000, Α’248) και ορίζεται ότι ως αγαθά επένδυσης θεωρούνται τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στον φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, χωρίς να υφίσταται πλέον ο περιορισμός της χρήσης του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) χρόνων. Με αυτή την τροποποίηση, επέρχεται εξορθολογισμός στην έννοια των αγαθών επένδυσης για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 31

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ και αίρεται ο περιορισμός που αφορά σε υποχρεωτική ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης των εκπτώσεων λόγω τζίρου για την αναγνώριση της μείωσης της φορολογητέας αξίας.

Άρθρο 32

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ και αίρεται, για την περίπτωση ακινήτου που δεν ανήκει στην κυριότητα του υποκειμένου, ο μη προβλεπόμενος από την Οδηγία ΦΠΑ περιορισμός της ύπαρξης έννομης σχέσης για τη χρήση αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων, προκειμένου το εν λόγω ακίνητο να θεωρείται ως αγαθό επένδυσης για σκοπούς ΦΠΑ.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 31

Αφορά υποκειμένους στον ΦΠΑ που χορηγούν εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών.

Άρθρο 32

Αφορά τους υποκείμενους στον ΦΠΑ οι οποίοι έχουν έννομη σχέση επί ακινήτου, χωρίς να τους ανήκει η κυριότητα αυτού.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 31

Κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης στην Α.Α.Δ.Ε. των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών – Αντικατάσταση περ. α’ παρ. 5 άρθρου 19 Κώδικα Φ.Π.Α.

Η περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’248) αντικαθίσταται, και η παρ. 5 του άρθρου 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Στη φορολογητέα αξία δεν περιλαμβάνονται:

α) Οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή τον λήπτη εκπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών.

β) Οι επιστροφές του τιμήματος, σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακύρωσης της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών.

γ) Τα ποσά τα οποία λαμβάνει ο υποκείμενος στο φόρο από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών, για κάλυψη δαπανών που πραγματοποιεί στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή ή του λήπτη, εφόσον:

-έχουν καταχωρηθεί σε προσωρινό λογαριασμό στα λογιστικά του βιβλία,

-τα οικεία παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνομά του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των υπηρεσιών, από τα οποία προκύπτει το πραγματικό ποσό των δαπανών και παραδίδονται στον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών που αφορούν.

Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και β της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για τις χορηγούμενες εκπτώσεις και τη μερική επιστροφή τιμήματος σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’).».

Άρθρο 32
Ορισμός των ενσώματων αγαθών που συνιστούν αγαθά επένδυσης για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 33 Κώδικα Φ.Π.Α. – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 4 άρθρου 33 Κώδικα Φ.Π.Α.

Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) τροποποιείται ως προς την κατάργηση της προϋπόθεσης για χρήση του ακινήτου για τουλάχιστον εννέα (9) έτη από την επιχείρηση και η παρ. 4 του άρθρου 33 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ως αγαθά επένδυσης, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, θεωρούνται: α) Τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού. Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 3. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.

Ως αγαθά επένδυσης της παρούσας περίπτωσης νοούνται και εκείνα που εκμεταλλεύονται, σύμφωνα με τον σκοπό τους, οι εταιρείες του άρθρου 2 του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’).

Ως αγαθά επένδυσης της παρούσας περίπτωσης νοούνται επίσης και οι δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2773/1999, όπως ισχύει, για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε..

β) τα δικαιώματα χρησιμοποίησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος και άλλων παρόμοιων, εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από μία χρήσεις.»

Δείτε επίσης

✔ Νομοσχέδιο: Απλούστερη η διαδικασία επιλογής φορολόγησης για υπαγωγή στον ΦΠΑ από εκμισθωτές ακινήτων

✔ Νομοσχέδιο: Αναβολή επιβολής φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά τίτλων σε λήπτη – ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στην περίπτωση που ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος του λήπτη

✔ Νομοσχέδιο: ΕΝΦΙΑ – Απαλλαγές για ακίνητα σε πληγείσες περιοχές καθώς και για διατηρητέα μνημεία


Πηγή:Taxheaven.gr