Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης – Υπόχρεοι και διαδικασία απογραφής

Οικονομικές Ειδήσεις

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ θα ανακοινώσει με σχετική εγκύκλιο την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής – Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και λοιπών στοιχείων σχετικών με τις εγκαταστάσεις φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της ΑΑΔΕ .

Με τη νέα απόφαση 1080/2022 καθορίζονται:

α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και λοιπών στοιχείων σχετικών με τις εγκαταστάσεις φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της ΑΑΔΕ,

β) οι υπόχρεοι καταχώρισης των εν λόγω στοιχείων,

γ) οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επαλήθευσης της ορθότητας των καταχωρισθέντων στοιχείων,

δ) η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στα δεδομένα του εν λόγω Μητρώου και

ε) το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτής.

Εφαρμόζεται στις φορολογικές αποθήκες και αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 της απόφασης.

Υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης

Υπόχρεοι καταχώρισης των στοιχείων των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και λοιπών στοιχείων σχετικών με τις εγκαταστάσεις φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης είναι τα ακόλουθα πρόσωπα:
α. ο διαχειριστής της εγκατάστασης για την καταχώριση των στοιχείων που αφορούν την εγκατάσταση, τις δεξαμενές και τον λοιπό εξοπλισμό της,
β. ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ενεργειακών προϊόντων για την καταγραφή της ιδιότητάς του,
γ. ο φορέας ογκομέτρησης δεξαμενών για την καταγραφή της ιδιότητάς του και την ανάρτηση του πιστοποιητικού διαπίστευσης,
δ. ο αποθηκευτής για την καταγραφή της/των αποθήκης/ών του και των δεξαμενών αυτής/ών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων είναι η προηγούμενη αυθεντικοποίηση των υπόχρεων με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

Έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει με σχετική εγκύκλιο την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης.

Οι υπόχρεοι, οι οποίοι έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στην υπάρχουσα εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων, βάσει των υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Α 1064574 ΕΞ 2018 και ΔΕΦΚΦΑ1154810 ΕΞ 2018 εγκυκλίων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οφείλουν εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, να ελέγξουν τα καταχωρισμένα από αυτούς στοιχεία και να προβούν σε επικαιροποίηση αυτών όπου κρίνεται απαραίτητο.

Σε περίπτωση καταχώρισης νέας εγκατάστασης στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, οι υπόχρεοι, οφείλουν να απογράψουν τα στοιχεία, ως ακολούθως:
α) ο εγκαταστάτης του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ενεργειακών προϊόντων, ο φορέας ογκομέτρησης και ο αποθηκευτής των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 3, εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, οφείλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης ή της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης της νέας εγκατάστασης, να καταχωρίσουν τα στοιχεία των περ. β), γ) και της υποπερ. δα) της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της απόφασης, αντίστοιχα.
β) Ο διαχειριστής της εγκατάστασης της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 3, οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων από τους υπόχρεους των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 3, να καταχωρίσει τα στοιχεία της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 της απόφασης.
γ) Ο αποθηκευτής της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 3, οφείλει να καταχωρίσει τα στοιχεία των υποπερ. δβ) και δγ) της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 4 της απόφασης, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων από τον διαχειριστή της εγκατάστασης.

Μεταβατικές διατάξεις

Για την καταχώριση των στοιχείων των ογκομετρήσεων δεξαμενών για τις οποίες δεν έχει λήξει η δεκαετής περίοδος για τη διενέργεια επαναγκομέτρησής τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 30/005/648/19.9.2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, και δεν υπάρχει φορέας ογκομέτρησης για τη δήλωση της ιδιότητάς του, στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, τα στοιχεία της υποπερ. (αστ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 της απόφασης, συμπληρώνονται από τον διαχειριστή της εγκατάστασης, ως ακολούθως:
α) Ως φορέας ογκομέτρησης επιλέγεται από τη σχετική λίστα ο διαχειριστής της εγκατάστασης.
β) Στο στοιχείο «Αριθμός Πιστοποιητικού Ογκομέτρησης» καταχωρίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που εδόθη από την αρμόδια τελωνειακή αρχή στην αίτηση της εταιρείας για τη διενέργεια της ογκομέτρησης.
γ) Στο στοιχείο «Ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού» καταχωρίζεται η ημερομηνία που διενεργήθηκε η ογκομέτρηση.
δ) Τα στοιχεία: «Μέθοδος ογκομέτρησης», «Μέγιστο ύψος πλήρωσης δεξαμενής», «Ύψος δεξαμενής πάνω από το οποίο το βάρος της οροφής πρέπει να αφαιρείται», «Όγκος δεξαμενής κάτω από την επιφάνεια αναφοράς» και «Κλίση δεξαμενής» καταχωρίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία του ισχύοντα πίνακα ογκομέτρησης. Εφόσον κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία δεν καταγράφεται στον πίνακα ογκομέτρησης στο συγκεκριμένο στοιχείο καταχωρίζεται η τιμή «0».
ε) Στη θέση εισαγωγής του αρχείου πιστοποιητικού ογκομέτρησης, εισάγεται σε μορφή pdf) ο πίνακας ογκομέτρησης ο οποίος έχει υπογραφεί από τη συσταθείσα για την εν λόγω ογκομέτρηση, επιτροπή.

Τα στοιχεία της υποπερ. αγ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 4 της απόφασης, όσον αφορά την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη συστήματος εισροών εκροών και την Ημερομηνία Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη συστήματος εισροών εκροών, οφείλουν να καταχωρηθούν από το διαχειριστή της εγκατάστασης εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 14 της υπό στοιχεία Α.1230/2021 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και του Διοικητή ΑΑΔΕ.

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση 1080/2022 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου εδώ .

Πηγή: Taxheaven