Μη κερδοσκοπικά πρόσωπα και χρήση POS Οικονομικές Ειδήσεις

Χρήση POS από μη κερδοσκοπικά πρόσωπα – Πότε είναι υποχρεωτική Taxheaven.gr

Σύμφωνα με την περίπτωση γ’ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται και τα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται
και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού
τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου.
Στο μέτρο που το μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο (π.χ. αθλητικό σωματείο) εισπράττει συνδρομές μελών του, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο καταστατικό του, αποκλειστικά για την επιδίωξη των σκοπών του (π.χ. για τα αθλητικά σωματεία την συστηματική εκγύμναση
των αθλητών τους και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, με σκοπό τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες), και τα μέλη αυτά έχουν δικαίωμα
εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης του σωματείου, το μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο δεν εμπίπτει στις κατηγορίες υπόχρεων της
8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Αν ωστόσο το μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες επί πληρωμή σε μέλη του, που δεν σχετίζονται με την επιδίωξη του
σκοπού του σωματείου, ή τα μέλη του δεν είναι μέλη με πλήρη δικαιώματα αλλά απλά πληρώνουν συνδρομή προκειμένου να τους παρέχονται
υπηρεσίες, ή παρέχει υπηρεσίες σε μη μέλη του έναντι αντιτίμου, τότε θεωρείται ότι το νομικό πρόσωπο δέχεται πληρωμές από φυσικά πρόσωπα που
ενεργούν ως καταναλωτές και εμπίπτει στις κατηγορίες υπόχρεων της 8139/31-01-2024 κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Τα παραπάνω ορίζονται σε έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Πηγή:TaxHeaven.gr