Υπηρεσίες Λογιστηρίου – Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Λογιστηρίου

 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιριών.
 • Ενημέρωση και Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων Β’ κατηγορίας με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανογράφησης στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας.
 • Ανάλυση και υπολογισμός δηλώσεων ΦΠΑ (περιοδική δήλωση – εκκαθαριστική – επιστροφές Φ.Π.Α.), παρακρατούμενων φόρων, Εισοδήματος και ΦΜΥ (προσωρινή δήλωση, οριστική Φ.Μ.Υ., συμφωνίες), όπως και την υποβολή τους ηλεκτρονικά.
 • Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια).
 • Έγκυρη, γρήγορη και λεπτομερής ενημέρωση για θέματα όπως το ύψος των φόρων, των εργοδοτικών εισφορών και όλων των υποχρεώσεων προς το κράτος, για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Intastat – Ανακεφ/κοί πίνακες (listing) αποκτήσεων, παραδόσεων, πράξεις λήπτη.
 • Λοιποί φόροι (εργολάβων, χαρ/μο ιδιωτών, φόρος μερισμάτων, φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας κ.λ.π.)
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών και Φυσικών προσώπων.
 • Επίλυση εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων.
 • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων.
 • Συγχωνεύσεις – Μετατροπές – Διασπάσεις επιχειρήσεων.
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
 • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων.
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών το γραφείο μας με γνώση και υπευθυνότητα αναλαμβάνει:

 • Την σύνταξη των εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2).
 • Τον υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και την συμπληρωση του εντύπου ανάλωσης ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου).
 • Την ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης.
 • Την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος.
 • Την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9.
 • Την σύνταξη και υποβολή αιτήσεων επιδότησης ενοικίου , πετρελαίου.
 • Την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του Κτηματολογίου.
 • Μισθωτήρια κάθε είδους.