Κατατέθηκε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή – Αναλυτικά οι 23 σημαντικότερες ρυθμίσεις σε ΦΠΑ, ΚΦΕ, και λοιπά θέματα

Οικονομικές Ειδήσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία, Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις — Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Δείτε το νομοσχέδιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου .

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του Μέρους Α΄ του νομοσχεδίου, επιδιώκεται η εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο, προκειμένου να προβλέπεται η χορήγηση απαλλαγών από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Ένοπλες Δυνάμεις των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά περίπτωση, όταν αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ε.Ε. Οι απαλλαγές αυτές ευθυγραμμίζονται με αντίστοιχες απαλλαγές του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), δεν αφορούν άλλες δράσεις, οι οποίες δεν εξυπηρετούν κοινούς σκοπούς άμυνας (π.χ. ανθρωπιστικές αποστολές) και επεκτείνονται και στο πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει.

Το Μέρος Β΄ του νομοσχεδίου περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την κύρωση της Πρόσθετης Πράξης στο υφιστάμενο νέο Συνυποσχετικό του Ελληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα.
Η εν λόγω Πρόσθετη Πράξη υπεγράφη από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και την Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) κα. Μελίνα Τραυλού, η οποία εκπροσώπησε τη ναυτιλιακή Κοινότητα βάσει ειδικού πληρεξουσίου που της έχει παρασχεθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία του 91,56% του συνόλου της χωρητικότητας των διαχειριζόμενων από εταιρείες του άρθρου 25 ν. 27/1975 πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία.

Με την Πρόσθετη Πράξη στο νέο Συνυποσχετικό, αυξάνονται σε 60 εκατ. ευρώ ετησίως – συμπεριλαμβανομένου του έτους 2022 – τα εγγυημένα δημόσια έσοδα από την οικειοθελή παροχή των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας. Η οικειοθελής παροχή, με βάση το ισχύον έως σήμερα Συνυποσχετικό, που υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2019, ανερχόταν σε 40 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το Μέρος Γ΄ του νομοσχεδίου εισάγει επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις-τροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α., του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. Με τις ρυθμίσεις αυτές υλοποιούνται αναπτυξιακά μέτρα και μέτρα στήριξης της κοινωνίας.

Συνοπτικά οι σημαντικότερες διατάξεις :

 1. Παρατείνονται έως τις 30.6.2023 οι μειωμένοι και υπερμειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους, οι υπηρεσίες εστίασης, τα μη αλκοολούχα ποτά, οι υπηρεσίες γυμναστηρίων και σχολών χορού, το τουριστικό πακέτο, τα εισιτήρια θεάτρου, αγαθά που χρησιμοποιούνται στην αιμοκάθαρση και στους απινιδωτές κ.ά. Επιπλέον, προβλέπεται ότι από την 1η.1.2023 έως και τις 30.6.2023 τα εισιτήρια κινηματογράφων υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6%.
 2. Παρατείνεται, μέχρι το τέλος του 2024, η δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα. Έτσι, η παράδοση των ιδιοκτησιών δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. έως 31.12.2024.
 3. Παρατείνεται, έως τις 31.12.2024, η αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων.
 4. Παρατείνεται, έως τις 31.12.2024, η έκπτωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 40%, για τις δαπάνες που καταβάλλουν οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους.
 5. Με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, συμπληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο της εναλλακτικής φορολόγησης του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Επιπλέον, προβλέπεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, παρατείνεται έως τις 15.12.2022 η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.
 6. Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την αποσυμφόρηση των φορολογικών υπηρεσιών, προσδιορίζεται η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων στη φορολογία κεφαλαίου, με την έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης στη φορολογία κεφαλαίου μέσω της κατάργησης του ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή τροποποιητικής δήλωσης φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών από την οποία προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης του φόρου.
 7. Παρατείνονται τα μειωμένα τέλη κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2023, αντίστοιχων με τα τέλη που καταβάλλουν τα υπεραστικά λεωφορεία.
 8. Απλοποιούνται οι όροι και η διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων που τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής.
 9. Παρατείνεται, μέχρι τις 31.12.2024, το καθεστώς φορολογίας μεταβίβασης των οχημάτων δημόσιας χρήσης του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, το οποίο λήγει στις 1.12.2022. Αυτό επιφέρει απλούστευση φορολογικών διαδικασιών κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία. Η ευνοϊκή ρύθμιση αφορά ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ενταγμένα σε ΚΤΕΛ.
 10. Διευκολύνονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες να υπαγάγουν τις βεβαιωμένες στην Φορολογική Διοίκηση οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής του ν. 4152/2013, μέσω της συνέχισης της αναστολής ισχύος από 28.10.2022 έως και 27.10.2023, της διάταξης που αφορά στις προϋποθέσεις πιστοποίησης ανεξάρτητου εκτιμητή και την παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας.
 11. Με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των αθλητικών ομάδων, η οποία είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητά τους μετά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, οι επιπτώσεις της οποίας έχουν περιοριστεί αλλά δεν έχουν εκλείψει, εφαρμόζεται και για το 2022 η διάταξη που ίσχυσε για το έτος 2021 και προβλέπει ότι η χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι αθλητικές ομάδες ως ποσοστό των φορολογικών εσόδων από τυχερά παίγνια είναι ακατάσχετη έναντι τυχόν πιστωτών των δικαιούχων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τον ΕΦΚΑ ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Αναλυτικά οι διατάξεις του νομοσχεδίου :

ΜΕΡΟΣ A’

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235 που τροποποιεί την Οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και την Οδηγία 2008/118/ΕΚ σχετικά με το γενικό καθεστώς των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των αμυντικών προσπαθειών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.Συμπληρώνεται ο ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και συγκεκριμένα:

α. Εξομοιώνεται με ενδοκοινοτική απόκτηση, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η χρησιμοποίηση αγαθών από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (Κ.Π.Α.Α.), εφόσον τα αγαθά αποκτήθηκαν στο εσωτερικό άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.

β. Απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. αγαθά που:

 • εισάγονται ή παραδίδονται και υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελλάδα από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. που συμμετέχει σε αμυντική προσπάθεια στο πλαίσιο της Κ.Π.Α.Α.
 • παραδίδονται και υπηρεσίες που παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους στο πλαίσιο αμυντικών προσπαθειών. (άρθρα 1- 4)
 1. Συμπληρώνεται ο ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) ως προς την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) προϊόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της Κ.Π.Α.Α., από τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ε.Ε. πλην της Ελλάδας. (άρθρο 5)

ΜΕΡΟΣ B’

 1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η τροποποίηση του από 27 Φεβρουαρίου 2019 Νέου Συνυποσχετικού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας (άρθρο 56 του ν. 4607/2019), μέσω Πρόσθετης Πράξης που υπογράφηκε στις 23 Νοεμβρίου 2022. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής αλλαγές:
 • τροποποιείται ο συντελεστής οικειοθελούς παροχής για τα εισοδήματα εκ μερισμάτων πλοιοκτητριών εταιρειών που εισάγονται στην Ελλάδα, από 10% σε 5%
 • περιλαμβάνονται εφεξής στο ανωτέρω ποσοστό και τα εισοδήματα εκ της υπεραξίας (capital gains) από την πώληση μετοχών των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου των ως άνω πλοιοκτητριών εταιρειών (holding companies).
 • τροποποιείται ο ορισμός για τα δεσμευόμενα και δικαιούμενα μέλη προς καταβολή της Νέας Οικειοθελούς Παροχής, με ειδική πρόβλεψη για επέκταση της δέσμευσης στα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, ανεξαρτήτως της προσχώρησής τους ή μη στο Νέο Συνυποσχετικό και την Πρόσθετη Πράξη, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση.
 • προβλέπεται η αναπροσαρμογή του ελάχιστου συνολικού ετήσιου προσδιορισθέντος ποσού της Νέας Οικειοθελούς Παροχής εκ μέρους των μελών της Ναυτιλιακής Κοινότητας, από 40 εκατ. σε 60 εκατ. ετησίως
 • η Πρόσθετη Πράξη έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2022. (άρθρο 6)

2.α. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 27/1975 περί φορολογίας πλοίων με την υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας, των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων, που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με ναυλωμένα πλοία υπό τους ειδικότερους στην υπό ψήφιση διάταξη όρους.

β. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση όλων των αναγκαίων για την εφαρμογή της διάταξης θεμάτων. (άρθρο 7)

3.α. Επεκτείνεται η επιβολή τέλους υπέρ του Δημοσίου και στις αυτοκινούμενες βυθοκόρους κατά τα ειδικότερα οριΖόμενα. Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής και ο τρόπος υπολογισμού του τέλους.

β. Επιβάλλεται φόρος στα μερίσματα που λαμβάνουν οι μέτοχοι/εταίροι των επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής από τη διανομή των κερδών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των αναφερόμενων πλοίων. (άρθρο 8)

ΜΕΡΗ Γ’ και Δ’

1.Παρατείνονται μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα:

 • η αναστολή της επιβολής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα προς πώληση, κατόπιν αίτησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, από τον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών.
 • οι ήδη χορηγηθείσες αναστολές επιβολής Φ.Π.Α. με ισχύ έως τις 31.12.2022. (άρθρο 9)
 1. Παρατείνεται έως και το οριζόμενο χρονικό διάστημα (λήγει 31.12.2022) η ισχύς του:

α. μειωμένου συντελεστή του Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) :

 • για τα οριζόμενα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.,
 • για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού,
 • για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του
 • στα εισιτήρια, για την είσοδο σε Ζωολογικούς κήπους

β. υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 6% :

 • για τα αναφερόμενα αγαθά ατομικής υγιεινής και προστασίας.
 • για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης
 • για τους απινιδωτές της Δ.Κ. ΕΧ 9018
 • στα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών
 • στα εισιτήρια κινηματογράφων (άρθρο 10)

3.Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 5α του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος – Κ.Φ.Ε.), για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, που αφορούν στην:

 • προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης για την εξέταση της αίτησης μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος,
 • άρση της υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της απαιτούμενης επένδυσης εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος (άρθρο 11)
 1. Τίθενται μεταβατικές διατάξεις για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022. (άρθρο 12)
 2. Παρατείνεται η εφαρμογή της έκπτωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β του Κ.Φ.Ε., οι οποίες πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη με την οριζόμενη χρονική διάρκεια. (άρθρο 13)
 3. Παρατείνεται εκ νέου, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία (λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022), η αναστολή ισχύος του άρθρου 41 του Κ.Φ.Ε., για την επιβολή φόρου στο εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας. (άρθρο 14)
 4. Προβλέπεται η διαδικασία έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια. (άρθρο 15)

8.α. Παρατείνεται η ισχύς της μείωσης των τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2023 (ίσχυε για τα έτη 2021 και 2022).

β. Επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων για το έτος 2023. (άρθρο 16)

 1. Αναστέλλεται, κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή καθώς και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας για την υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο. (άρθρο 17)
 2. Τροποποιείται η διαδικασία ακινητοποίησης επιβατικών οχημάτων που τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής και ειδικότερα:
 • επισύρει τα πρόστιμα της παρ. Α1 του άρθρου 137 του ν. 2960/2001 η μη τήρηση της οριζόμενης διαδικασίας,
 • εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών για την έκδοση απόφασης με την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία της ακινητοποίησης και του ελέγχου των επιβατηγών οχημάτων που ακινητοποιούνται. (άρθρο 18)
 1. Παρατείνεται η φορολόγηση της μεταβίβασης των οριζόμενων αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, έως και την οριζόμενη ημερομηνία.
  (άρθρο 19)
 2. Παρατείνεται και κατά το έτος 2022 (ισχύει για το 2021) το ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, και ο μη συμψηφισμός με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, του ποσοστού των εσόδων από τον φόρο που επιβάλλεται επί των τυχερών παιγνίων, που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001. (άρθρο 20)
 3. Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία, η αναστολή της καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο εν λόγω διάστημα δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο. (άρθρο 21)
 4. Αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε.) και του δικτύου κρατικών ενισχύσεων. (άρθρα 22-27, 30-35)

15.Μισθολογικές Ρυθμίσεις όπως η κατάργηση διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο των ν. 4354/2015 και ν. 4336/2015 περί ενιαίου μισθολογίου, η αύξηση του αριθμού των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανακύπτουσες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σχετικές ανάγκες, η προσαύξηση των εξόδων διανυκτέρευσης για τη νησιωτική χώρα, για τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, καθώς και η τροποποίηση του ανώτατου ορίου επιχορήγησης των ΟΤΑ, προκειμένου να μπορούν να αντεπεξέλθουν οι ΟΤΑ στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά. (άρθρα 36 έως 45)

 1. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4449/2017 σχετικά με τη χρονική διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας. (άρθρα 47 και 48)
 2. Ορίζεται το αναφερόμενο χρονικό διάστημα ως προθεσμία υποβολής απόψεων από τους δήμους επί της διαμόρφωσης των τιμών ζώνης χωρικής τους αρμοδιότητας για τις τιμές ζώνης που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2022, και καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας τους.(άρθρο 51)
 3. Τροποποιείται η διαδικασία αναφορικά με τη διαπίστωση παράβασης και επιβολής προστίμου σε εταιρίες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.). Συγκεκριμένα, ανατίθεται στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε.) η σύνταξη χρηματικού καταλόγου, σε περίπτωση διαπίστωσης των οριζόμενων παραβάσεων. (άρθρο 52)
 4. Συμπληρώνονται οι διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 και συγκεκριμένα:

α. ορίζεται ότι η αποδοχή της αίτησης υπαγωγής επιφέρει αναστολή στον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου χρεών με χρηματικές απαιτήσεις εναντίον του, που προέκυψαν στο πλαίσιο πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών για την εκτέλεση εξοπλιστικών προγραμμάτων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και

β. διευρύνονται οι περιπτώσεις παράτασης της ειδικής διαχείρισης, εφόσον έχει διενεργηθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός και έχει επικυρωθεί δικαστικώς το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, στον βαθμό που εκκρεμεί η ολοκλήρωση ενεργειών εκ μέρους του ειδικού διαχειριστή στο πλαίσιο της επωφελέστερης εκμετάλλευσης του ενεργητικού της εταιρείας. (άρθρα 58 και 59)

Πηγή:Taxheaven.gr