Φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων που υλοποίησαν επενδυτικά σχέδια εντός του έτους 2022, αλλά δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχός τους από τη διοίκηση

Οικονομικές Ειδήσεις

Mε τις διατάξεις του νέου πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνονται και οι ακόλουθες διατάξεις:

1.α. Ορίζεται ότι επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στους ν. 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004 εξετάζονται σύμφωνα με το πλαίσιο του ν. 4399/2016 ως προς την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου.

β. Δικαιούνται φορολογικής απαλλαγής κατ’ εξαίρεση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2022, οι οριζόμενες επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3908/2011 και 4399/2016.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 4

Στο άρθρο 120 του ν. 4887/2022 ορίστηκαν τα όργανα που θα διενεργούν ελέγχους στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον ως άνω νέο αναπτυξιακό νόμο ή έχουν υπαχθεί στους παλαιότερους ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004. Με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι και για τα επενδυτικά σχέδια των ως άνω προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων εφαρμόζεται, ως προς τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων, το άρθρο 21 του νόμου αυτού.

Ειδικότερα, στο άρθρο 21 ορίζεται ότι για τα επενδυτικά σχέδια άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, για την πιστοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε (65%) τοις εκατό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργείται έλεγχος υποχρεωτικά από το όργανο της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 120, που είναι ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία.

Η εν λόγω μεταβολή δεν κατέστη δυνατόν να εφαρμοστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ενώ, παράλληλα, έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες εκθέσεις ελέγχου σύμφωνα με την προηγούμενη ρύθμιση της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016, που προβλέπει ότι η πιστοποίηση του συγκεκριμένου βαθμού υλοποίησης των επενδυτικών (50% ή 65%) δύναται να πιστοποιηθεί χωρίς διενέργεια ελέγχου, αλλά με την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων υλοποίησης που υπογράφονται από ορκωτό λογιστή και όπου απαιτείται από πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναγνωρίζονται ως νόμιμες οι μέχρι σήμερα εκθέσεις πιστοποιήσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016 και οι τυχόν διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν στη βάση αυτών και παρατείνεται η εν λόγω δυνατότητα μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023, έτσι ώστε μετά την προθεσμία αυτή να εφαρμοστεί ο τρόπος ελέγχου που προβλέπει το άρθρο 120 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ν. 4887/2022.

Άρθρο 5
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η άμεση φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων που υλοποίησαν επενδυτικά σχέδια εντός του έτους 2022, αλλά δεν κατέστη δυνατός ο έλεγχός τους από τη διοίκηση.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 4

Πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό ή του εξήντα πέντε τοις εκατό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων των ν. 3908/2011 και 3299/2004 -Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 120 ν. 4887/2022

  1. Στην παρ. 5 του άρθρου 120 του ν. 4887/2022 (Α’ 16) περί οργάνων ελέγχου επενδυτικών σχεδίων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, περί πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους προγενέστερους αναπτυξιακούς νόμους, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους ν. 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004 εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 21 του παρόντος για τη διενέργεια των ελέγχων τους. Για τα επενδυτικά σχέδια του πρώτου εδαφίου, οι φορείς των οποίων υποβάλλουν αίτημα έως τις 31.8.2023 για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4399/2016».

  1. Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4887/2022.

Άρθρο 5

Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια των ν. 3908/2011 και 4399/2016

Επιχειρήσεις, επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν υπαχθεί στους ν. 3908/2011 (Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117), τα οποία, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση υλοποίησης ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού τους σχεδίου ή της ολοκλήρωσής του, δικαιούνται τη χρήση της ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, κατ’ εξαίρεση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2022, εφόσον η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022.

Πηγή:Taxheaven.gr