Επιχορήγηση αναδρομικά από 1η.1.2022 στις εκδοτικές επιχειρήσεις

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία για την επιχορήγηση εκδοτικών επιχειρήσεων αναδρομικά από 1η. 1.2022 και για τέσσερα (4) ημερολογιακά τρίμηνα Taxheaven.gr

Ακόμη μία τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών «Ενσωμάτωση της παρ.5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μάιου 2017…»
Με την υπόψη τροπολογία μεταξύ άλλων προτείνεται η δυνατότητα επιχορήγησης, αναδρομικά από 1η. 1.2022 και για τέσσερα (4) ημερολογιακά τρίμηνα, του μεταφορικού κόστους για τη διανομή εντύπων καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου στις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν -εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας και στις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Η εν λόγω επιχορήγηση τελεί υπό ειδικό καθεστώς (ανεκχώρητη, ακατάσχετη στα χέρια Δημοσίου ή τρίτων κ.λπ.).

Με κ.υ.α., κατόπιν εισήγησης του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία πιστοποίησης του μεταφορικού κόστους καθώς και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 7: Συνέπειες της κρίσης του κορωνοϊού COViD-19 είναι, μεταξύ άλλων, στον χώρο των έντυπων μέσων και η κατακόρυφη αύξηση στα μεταφορικά κόστη για τη διανομή των εντύπων, αλλά και στο κόστος της αγοράς της πρώτης τους ύλης, δηλαδή του δημοσιογραφικού χάρτου. Με την εν λόγω διάταξη δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλαδικής κυκλοφορίας και στις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών, επιχορήγησης από το κράτος του μεταφορικού κόστους για τη διανομή αυτών των εντύπων, με σκοπό την αδιάλειπτη διανομή του τύπου ανά την επικράτεια.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 7: Κατά την περίοδο της πανδημικής κρίσης επλήγη ανεπανόρθωτα ο κλάδος των επιχειρήσεων των εφημερίδων και περιοδικών, οι οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τη συνταγματική τους επιταγή και μείζονα κοινωνική αποστολή, δηλαδή την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Επίσης, η συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων δέχθηκε σοβαρό πλήγμα, καθώς είδε τα οικονομικά της μεγέθη να υποχωρούν αισθητά εξαιτίας της αναδιαμόρφωσης του τοπίου των μέσων πληροφόρησης και επικοινωνίας, που οφείλεται αφενός στις νέες μορφές επικοινωνίας και ενημέρωσης που έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια και προτιμήθηκαν λόγω των συνθηκών της πανδημίας και αφετέρου στις οικονομικές διαταραχές που προκαλούν εξωγενείς παράγοντες.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 7: Αφορά στις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας και στις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7
Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων

  1. Στις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας και στις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών δύναται να παρέχεται, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους για τη διανομή αυτών των εντύπων, εφόσον η διανομή γίνεται από πρακτορείο διανομής ή με ιδία μέσα των επιχειρήσεων, καθώς και επιχορήγηση για το κόστος δημοσιογραφικού χάρτου.
  2. Η διάρκεια της επιχορήγησης καθορίζεται σε τέσσερα (4) ημερολογιακά τρίμηνα αρχής γενομένης από 1ης.1.2022. Η επιχορήγηση καταβάλλεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο οι επιχορηγούμενες εκδοτικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε., στο TAXISnet.
  3. Το ύψος της ενίσχυσης του μεταφορικού κόστους είναι ανάλογο του συνολικού μεταφορικού κόστους του κάθε τριμήνου. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με το μεταφορικό κόστος του αντίστοιχου τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό πιστοποιείται:

α. από το εκάστοτε Πρακτορείο Διανομής, βάσει των τηρουμένων λογιστικών αρχείων και των εκδιδόμενων στοιχείων του κατ’ εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Α’ 251) και

β. από τα παραστατικά και λοιπά αποδεικτικά των λειτουργικών εξόδων των ιδίων μέσων των επιχειρήσεων.

  1. Το ύψος της ενίσχυσης του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου είναι ανάλογο του συνολικού κόστους αυτού ανά τρίμηνο. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χάρτου του αντίστοιχου τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό αποδεικνύεται:

α. από τα παραστατικά αγοράς των επιχειρήσεων,

β. τα παραστατικά εκτυπώσεως,

γ. λοιπά στοιχεία που παρέχουν οι επιχειρήσεις εκτύπωσης και,

δ. από έκθεση ορκωτού λογιστή.

  1. Η επιχορήγηση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.
  2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού για θέματα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κατόπιν εισήγησης του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία πιστοποίησης των παρ. 3 και 4 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Πηγή: Taxheaven.gr