Διασύνδεση ΓΕΜΗ και e-ΕΦΚΑ: Στοιχεία εγγεγραμμένων επιχειρήσεων και στοιχεία μελών ΔΣ και εκπροσώπων

Οικονομικές Ειδήσεις

Με την απόφαση 50208 ΕΞ 2022 διατίθενται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, οι παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), με τις αντίστοιχες κατά περίπτωση μεθόδους.

  • Βασικές Πληροφορίες από Μητρώο ΓΕΜΗ με τη μέθοδο «Ενημέρωση για βασικά στοιχεία μιας εγγεγραμμένης επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με βάση τον αριθμό ΓΕΜΗ ή τον ΑΦΜ της επιχείρησης getBasicInfoV3».

Η υπηρεσία αυτή αναζητάει και επιστρέφει τα βασικά στοιχεία μιας επιχείρησης στο Μητρώο ΓΕΜΗ με βάση τον αριθμό ΓΕΜΗ ή τον ΑΦΜ της επιχείρησης. Στην είσοδο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα από τα πεδία ΑΦΜ και Αρ. ΓΕΜΗ.

  • Στοιχεία Διοικητικού Συμβουλίου επιχείρησης με τη μέθοδο «Ενημέρωση για τα στοιχεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό ΓΕΜΗ ή τον ΑΦΜ της επιχείρησης getCompanyBoardV3».

Η υπηρεσία αυτή αναζητάει και επιστρέφει στοιχεία μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων επιχειρήσεων με βάση τον αριθμό ΓΕΜΗ ή τον ΑΦΜ της επιχείρησης. Στην είσοδο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα από τα πεδία ΑΦΜ και Αρ. ΓΕΜΗ.

Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η βελτίωση των υφισταμένων διαδικασιών ελέγχου στο πλαίσιο του έργου «Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στον ΕΦΚΑ» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα ΕΣΠΑ 2014-2020», καθώς και η ηλεκτρονική απογραφή των ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων, σύμφωνα με την 52201/19.07.2021 κοινή υπουργική απόφαση και ειδικότερα σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 3.

Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο ΕΦΚΑ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι διαχειριστές του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 6148/05-12-2022)

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή:Taxheaven.gr