Αυτόματα ο έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων έργων στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Επενδύσεις – Αναπτυξιακά

Σύμφωνα με την απόφαση 26706 ΕΞ 2022 διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Ασφαλιστική ενημερότητα» του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στο πληροφοριακό σύστημα «epde_as» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι ο έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας των δικαιούχων πληρωμής στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα, κατά την εκκαθάριση των δαπανών, που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων έργων, προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσίας αξίας άνω του ποσού των 2.500 €, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και του ν. 4270/2014 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις.

Με τη διαδικτυακή υπηρεσία αντλούνται τα εξής στοιχεία:

  • Αίτηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Αίτηση βεβαίωσης οικοδομοτεχνικού έργου
  • Λήψη αποτελέσματος αιτήματος βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας
  • Λήψη αποτελέσματος αιτήματος βεβαίωσης οικοδομοτεχνικού έργου
  • Επιβεβαίωση αίτησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητα.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για την αιτία για την οποία χορηγούνται τα στοιχεία ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου.

Πηγή: Taxheaven.gr