Απαγορεύεται η αποκόμιση κέρδους από την πώληση των οριζόμενων προϊόντων του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή» – Δημοσιοποίηση επωνυμίας επιχειρήσεων που αισχροκερδούν έως την 31η.12.2022

Οικονομικές Ειδήσεις

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις»

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προτείνονται τα ακόλουθα:

1.Παρατείνεται μέχρι την 31η.12.2022 (έληξε 30.6.2022) η εφαρμογή του άρθρου 119 του ν.4926/2022 περί δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης.

2.Απαγορεύεται, για το χρονικό διάστημα ισχύος του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή», η αποκόμιση κέρδους από την πώληση των οριζόμενων προϊόντων.

3.Επιβαρύνουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 δαπάνες που προκλήθηκαν στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αφορούν σε εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων και εισφορών, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισμούς, που οφείλονταν να καταβληθούν εντός του οικονομικού έτους 2021 και για τις οποίες εκδόθηκαν αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές εντός του προαναφερόμενου έτους.

4.Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4412/2016, αναφορικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

α. ορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.)

β. καταργείται η ρύθμιση που υποχρεώνει τις Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.) να διαιρούν τις συμβάσεις που αναθέτουν σε χωριστά τμήματα.

 1. Καταργείται, εφεξής, ο περιορισμός για μη υπέρβαση του ποσού που προβλέπεται στις συναφθείσες, μεταξύ των αναδοχών – αερομεταφορέων και του αρμόδιου Υπουργείου, συμβάσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών με την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, για την εξόφληση του ποσού του προβλεπόμενου επιπρόσθετου ανταλλάγματος που καταβάλλεται για κάθε πτήση, κατά την περίοδο από την 1η. 1.2021 έως και την 30η9.2021.
 2. Παρατείνεται εκ νέου, έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η διάρκεια ισχύος του ακατάσχετου, σε ποσοστό έως 70%, της κρατικής χρηματοδότησης του διαχειριστή υποδομής στις σιδηροδρομικές μεταφορές (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για το ίδιο χρονικό διάστημα η κρατική χρηματοδότηση δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη του εν λόγω διαχειριστή υποδομής στη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους ο.τ.α. και τα νομικά τους πρόσωπα και τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα (άρθρο 8 παρ. 5 του ν.4408/2016).
 3. Ορίζεται ότι οι μηχανοδηγοί, οι οποίοι υπηρετούν στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) και εκτελούσαν τα καθήκοντα μηχανοδηγών πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3911/2011 (8.2.2011), αποκτούν το κοινοτικό υπόδειγμα πιστοποίησης ως προς την κατηγορία Α’, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

8.Προβλέπεται ότι, δεν αναζητούνται τα ποσά, που έχουν καταβληθεί από την 25’1-7-2017 στους εργαζομένους του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) και αντιστοιχούν στα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και θέσεων ευθύνης. Η συνέχιση δε της καταβολής των ποσών αυτών, μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 16 και 18 του ν. 4354/2015), είναι νόμιμη, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης πρόβλεψης.

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

 1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στο θέμα της χρονικής επέκτασης της εφαρμογής του άρθρου 119 του ν. 4926/2022 (Α’ 82), περί δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης, κατ’ αντιστοιχία με το χρονικό διάστημα της εφαρμογής του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124).

Άρθρο 2: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στο θέμα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τα προϊόντα των οποίων η αγορά επιδοτείται από το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/17-06-2022 (Β’ 3099) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 3: Η αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκει να αντιμετωπίσει την ανάγκη υποστήριξης της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και των λοιπών αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων κατά την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων τους, με γνώμονα την αύξηση των διενεργούμενών ελέγχων μέσω της εφαρμογής της δυνατότητας που παρέχεται στην παρ. 9 του άρθρου 152 του ν. 4512/2015 (Α’ 5).

Άρθρο 4: Την καταβολή εισφορών καταβλητέων για το έτος 2021, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισμούς και, συγκεκριμένα, οικονομικών υποχρεώσεων προς τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης, τον Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης, καθώς και για την κάλυψη οικονομικών εκκρεμοτήτων από τη συμμετοχή της χώρας στα Έργα Κοινής Υποδομής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Άρθρο 5: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στο ζήτημα της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης από τις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών της χώρας, στο πλαίσιο των επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, καθορίζοντας ότι αυτή η δυνατότητα υφίσταται για όλες τις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων και ανεξαρτήτως του ύψους της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Άρθρο 6: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στο θέμα της υποδιαίρεσης των συμβάσεων που συνάπτονται από τις Κεντρικές Αρχές Αγορών της χώρας, επιτρέποντας σε αυτές να διαιρούν ή να μην διαιρούν τη σύμβαση σε τμήματα, ανάλογα με την εικόνα της αγοράς, τον προσδοκώμενο ανταγωνισμό και το αντικείμενο της σύμβασης, προκειμένου να είναι δυνατή η αποφυγή της αναίτιας διάσπασης συμβάσεων με ενιαίο αντικείμενο ή η αποφυγή αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών στις δημόσιες συμβάσεις, σε αγορές όπου ο αριθμός των ανεξάρτητων δυνητικών συμμετεχόντων είναι χαμηλός.

Άρθρο 7: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει την πληρωμή της αποζημίωσης για την εκτέλεση πτήσεων των τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Άρθρο 8: Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί ένα έκτακτο και προσωρινό μεν, αναγκαίο δε, μέτρο, με το οποίο επιχειρείται η αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα γενικής κυβέρνησης «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), λόγω της αδυναμίας του να εισπράξει τη μηνιαία κρατική χρηματοδότηση, καθόσον δεν είναι φορολογικά ενήμερος, δεδομένου ότι εκκρεμεί η έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3891/2010 (Α’ 188) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, περί διαγραφής των χρεών του Ο.Σ.Ε. έναντι του Δημοσίου.

Άρθρο 9: Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί ένα αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση της έλλειψης πιστοποιημένου προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών (μηχανοδηγών) στον ΟΣΕ και του συνεπακόλουθου κινδύνου διακοπής εργασιών, μη ολοκλήρωσης έργων κ.λπ.

Άρθρο 10: Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης του μεταφορικού έργου στη Θεσσαλονίκη καθώς τα καταβληθέντα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και θέσεων ευθύνης στους εργαζόμενους στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) χορηγούνται προς πραγματικούς δικαιούχους. Πιο συγκεκριμένα, ο φορέας δύναται να παρέχει επίδομα θέσης ευθύνης σε θεσμοθετημένες οργανικές θέσεις ευθύνης στον οικείο οργανισμό. Στον ΟΑΣΘ οι έχοντες την ειδικότητα των Εποπτών – Υπεύθυνων Συντονισμού Αρχιτεχνιτών αντιστοιχίζονται με τους Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων (στοιχείο θθ παρ. 1β άρθρου 16 του ν. 4354/2015) και οι έχοντες την ειδικότητα των σταθμαρχών – Αρχιτεχνιτών αντιστοιχίζονται με τους προϊσταμένους Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων (στοιχείο Η παρ. 1β άρθρο 16 του ν. 4354/2015). Επίσης, στον φορέα υφίστανται ειδικότητες που δικαιούνται τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και πράγματι αυτές τα ελάμβαναν ακόμα και χωρίς την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Η υποχρέωση αυτή στον ΟΑΣΘ πρόεκυψε από την ένταξή του στον ν. 4354/2015, ήτοι από τις 25.7.2017, μέχρι σήμερα όμως η σχετική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 4354/2015 δεν έχει εκδοθεί παρά το γεγονός ότι υφίστανται εργαζόμενοι στον φορέα που το δικαιούνται. Συμπερασματικά, καίτοι από τις 25.7.2017 δεν είχαν εκδοθεί οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι δικαιούχοι ελάμβαναν τα σχετικά επιδόματα και με αυτή τη διάταξη δεν θα αναζητηθούν τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές τις καταβολές ενώ θα αποφευχθεί και τυχόν καταλογισμός προς επιστροφή. Για αυτούς τους λόγους το ζήτημα χρήζει ειδικής πρόβλεψης με σκοπό την αποκατάσταση της νομιμότητας τόσο για τα χορηγηθέντα όσο και για τα χορηγηθησόμενα επιδόματα μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η εφαρμογή του άρθρου 119 του ν. 4926/2022 (Α’ 82) θα πρέπει να συμβαδίζει χρονικά με την εφαρμογή του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διάταξης ως προς τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Άρθρο 2: Η επιδότηση της αγοράς προϊόντων από το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/17.6.2022 (Β’ 3099) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση αύξησης των τιμών των συγκεκριμένων προϊόντων, λόγω της αύξησης της ζήτησης, καθώς και της προσπάθειας ορισμένων επιχειρήσεων να καρπωθούν τμήμα της επιδότησης αυτής μέσω της τεχνητής διόγκωσης των τελικών τιμών αγοράς. Το γεγονός αυτό θα δημιουργούσε αντικίνητρο αγοράς για τους καταναλωτές και, κατά συνέπεια, την απομείωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος επιδότησης.

Άρθρο 3: Η υφιστάμενη διατύπωση ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα στην επίτευξη του σκοπού της διάταξης.

Άρθρο 4: Γιατί, βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, δεν είναι δυνατή η πληρωμή εντός του οικονομικού έτους 2022 των ως άνω υποχρεώσεων του οικονομικού έτους 2021.

Άρθρο 5: Η διενέργεια επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) θα πρέπει να εκτείνεται σε όλο το εύρος των δημοσίων συμβάσεων, προκειμένου οι αναθέτουσες αρχές να μπορούν να αξιοποιούν, σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, το εργαλείο των επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών και να επωφελούνται από την αυξημένη τεχνογνωσία των Ε.Κ.Α.Α., καθώς και από τις οικονομίες κλίμακας, που μπορούν να δημιουργηθούν από τη διενέργεια μαζικών αγορών σε κεντρικό επίπεδο.

Άρθρο 6: Οι Κεντρικές Αρχές Αγορών, κατά τη διενέργεια κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, πρέπει να έχουν υψηλό βαθμό διακριτικής ευχέρειας ως προς τη χρήση των διαθέσιμων εργαλείων, για τον σχεδίασμά και την προετοιμασία των διαγωνιστικών διαδικασιών, που διενεργούν, προκειμένου να επιτυγχάνουν το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα, ανάλογα με την εικόνα του ανταγωνισμού στην οικεία αγορά, χωρίς να δεσμεύονται από φορμαλιστικές υποχρεώσεις, που αντιστρατεύονται το δημόσιο συμφέρον και μπορεί να αξιοποιηθούν για την καταστρατήγηση του υγιούς ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις.

Άρθρο 7: Με την ισχύουσα ρύθμιση δεν μπορεί να γίνει καταβολή των αποζημιώσεων, καθώς υπάρχουν αεροπορικές γραμμές που έχουν μεν μηδενικό αντιστάθμισμα, σύμφωνα με τη σύμβαση, εμπίπτουν δε στην εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου και οφείλεται για τις εν λόγω γραμμές το επιπλέον αντιστάθμισμα, αλλά δεν μπορεί να πληρωθεί λόγω του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4796/2021 (Α’ 63).

Άρθρο 8 : Διακινδυνεύει η εύρυθμη λειτουργία του Ο.Σ.Ε. καθώς και η οικονομική βιωσιμότητά του, εφόσον ο Ο.Σ.Ε. δεν θα μπορεί να εκτελεί τις οικονομικές του συναλλαγές υπό συνθήκες κανονικότητας, ενώ παράλληλα υφίσταται κίνδυνος διακοπής της συντήρησης της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, και άρα κίνδυνος μη παροχής των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Άρθρο 9: Με τον ν. 3911/2011 (Α’12) επιτεύχθηκε η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ (EE L 315/51) της 3.12.2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας. Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3911/2011 και τη λήξη της προβλεπόμενης μεταβατικής περιόδου εφαρμογής του, μεγάλος αριθμός έμπειρων μηχανοδηγών που κατείχαν σχετική άδεια και εκτελούσαν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους βάσει των αδειών αυτών, δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν την ευρωπαϊκή άδεια μηχανοδήγησης. Αυτό το πρόβλημα καλείται να αντιμετωπίσει η αξιολογούμενη ρύθμιση, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι πέρα από την έλλειψη πιστοποιημένων μηχανοδηγών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιοποιηθούν μηχανοδηγοί που έχουν την εμπειρία, πλην όμως λόγω του πλαισίου περί πιστοποίησης δεν μπορούν να αποκτήσουν την ευρωπαϊκή άδεια, η εκπαίδευση νέων μηχανοδηγών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα αλλά και κοστοβόρα.

Άρθρο 10: Ο καταλογισμός και κατ’ επέκταση η αναζήτηση των ποσών που καταβλήθηκαν ως επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και θέσεων ευθύνης προς τους δικαιούχους – εργαζομένους του ΟΑΣΘ θα έχει άμεσες συνέπειες τους εργαζόμενους αφού για τυπικούς λόγους θα τους καταλογιστεί προς επιστροφή ποσό το οποίο κατ’ ουσίαν είχαν και έχουν δικαίωμα να το λαμβάνουν, κάτι που θα έχει άμεση επίπτωση στην εκτέλεση του μεταφορικού έργου όπως και στην αξία της εκκαθάρισης, καθώς ο φορέας έχει τεθεί σε εκκαθάριση εν λειτουργία από το έτος 2017.

 1. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1: Το καταναλωτικό κοινό και τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Άρθρο 2: Το καταναλωτικό κοινό και τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Άρθρο 3: Η ρύθμιση αφορά στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και τα λοιπά ελεγκτικά όργανα που καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής της τροποποιούμενης διάταξης.

Άρθρο 4: Τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 5: Όλες τις αναθέτουσες αρχές της χώρας και τις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Άρθρο 6: Τις Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Άρθρο 7: Στους αναδόχους αερομεταφορείς στους οποίους, δυνάμει συμβάσεων παραχώρησης εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Άρθρο 8: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν στον Ο.Σ.Ε. ως διαχειριστή υποδομής, τους εργαζομένους στον Ο.Σ.Ε., αλλά και στους πολίτες οι οποίοι κάνουν χρήση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Άρθρο 9: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν άμεσα στον Ο.Σ.Ε. και το προσωπικό (μηχανοδηγούς), και έμμεσα στο σύνολο των πολιτών οι οποίοι κάνουν χρήση των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Άρθρο 10: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν άμεσα στον Ο.Α.Σ.Θ. και τους εργαζομένους του και έμμεσα στο σύνολο των πολιτών της Θεσσαλονίκης οι οποίοι κάνουν χρήση των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ..

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 119 του ν. 4926/2022

Η παρ. 4 του άρθρου 119 του ν. 4926/2022 (Α’ 82) τροποποιείται ως προς τον χρόνο εφαρμογής του άρθρου και το άρθρο 119 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 119
Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης

 1. Για την αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή σε περιόδους κρίσης, επιτρέπεται η δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας των επιχειρήσεων που παραβιάζουν την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), περί εκτάκτων μέτρων περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Η δημοσίευση της εμπορικής επωνυμίας μιας επιχείρησης λαμβάνει χώρα αν:

α) έχει επιβληθεί σε αυτήν διοικητικό πρόστιμο ύψους μεγαλύτερου από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ή,

β) έχει επιβληθεί σε αυτήν διοικητικό πρόστιμο για δεύτερη φορά, ανεξαρτήτως ύψους για παραβίαση του άρθρου 58 του ν. 4818/2021.

 1. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «εμπορική επωνυμία» μιας επιχείρησης νοείται το όνομα, ή η εμπορική ή εταιρική επωνυμία, ή ο διακριτικός τίτλος αυτής, ή άλλο ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα ή σημείο, με το οποίο η επιχείρηση, κατά τρόπον ευδιάκριτο, καθίσταται γνωστή και το οποίο χρησιμοποιεί στην εμπορική της δραστηριότητα, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της, κατά τον χρόνο παραβίασης του άρθρου 58 του ν. 4818/2021.
 2. Οι εμπορικές επωνυμίες των επιχειρήσεων της παρ. 1 μπορούν να δημοσιοποιούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η προθεσμία υποβολής και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου της δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας της επιχείρησης.
 3. Το παρόν εφαρμόζεται έως τις 31.12.2022.»

Άρθρο 2
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας κατά την πώληση προϊόντων των οποίων η αγορά επιδοτείται από το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» – Τροποποίηση άρθρου 58 του ν. 4818/2021

Στο άρθρο 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), α) τροποποιείται ο τίτλος, β) προστίθεται παρ. ΙΑ, γ) τροποποιούνται οι παρ. 2 και 4 με την προσθήκη της αναφοράς στην παρ.ΙΑ και το άρθρο 58 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 58
Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας

 1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του παρόντος και έως την 31η.12.2022, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιοσδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιοσδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1ης.9.2021.

ΙΑ. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή», που προκηρύχθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/17.6.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3099), απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος που:

α) πωλείται από προμηθευτή που έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Εγκεκριμένων Προμηθευτών και από έμπορο λιανικής, που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» και

β) έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένου Εξοπλισμού της ως άνω απόφασης, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης.12.2021.

 1. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης των παρ. 1 και ΙΑ, ορίζονται:

α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και

γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών.

 1. Οι αρχές της παρ. 2 μπορούν να:

α) αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς, που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να

λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

 1. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος οποιοσδήποτε παραβαίνει τις απαγορεύσεις των παρ. 1 και ΙΑ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:

α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,

β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.

 1. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου της παρ. 2, επιβάλλονται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της παρ. 3.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων των παρ. 4 και 5, η κλιμάκωση των προστίμων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δίδεται η δυνατότητα καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες της παρ. 1.»

Άρθρο 3
Άσκηση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 152 του ν. 4512/2018

[Περικομμένο μήνυμα] Προβολή ολόκληρου του μηνύματος

Πηγή:Taxheaven.gr