Αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη η ενίσχυση «Τουρισμός για όλους» – Χορήγηση προκαταβολών αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ

Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία του υπ. Οικονομικών κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου και λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις»

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προτείνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.Επαναπροσδιορίζεται, μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης πλήρους λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, ο χρόνος άσκησης, από το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, των αρμοδιοτήτων που αφορούν θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας πριν την Γ’.06.2020.

2.Ανατίθενται πρόσθετες αρμοδιότητες στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής, που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

3.Καθορίζονται με κ.υ.α. οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας Ιαματικές Πηγές Ελλάδος Α.Ε. (Ι.Π.Ε. Α.Ε.).

4.Θεσπίζεται ειδικό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς για την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους».

  1. Παρέχεται η δυνατότητα στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, να χορηγεί προκαταβολές της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, για ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες ήταν σε προανθικό στάδιο από τον “Παγετό Άνοιξη 2021” (σήμερα προβλέπεται όριο για τις προκαταβολές αυτές μέχρι ποσοστού σαράντα τοις εκατό 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης).

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1

Με την αξιολογούμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων χορήγησης ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές και τη διαβίβαση αυτών προς τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό την ομαλή έναρξη λειτουργίας της. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι αρμοδιότητες του ν. 4797/2021 που αφορούν θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας πριν την 1η Ιουνίου 2020 εξακολουθούν να ασκούνται από το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και μετά την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για τις θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας από την 1η Ιουνίου 2020 και μετά.

Άρθρο 2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση ικανοποιείται η δέσμευση της χώρας μας στο πλαίσιο του έργου για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, το οποίο έχει ενταχθεί στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στο οποίο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η άσκηση της αρμοδιότητας κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας από διακριτή οργανική μονάδα του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής ως προς: α) την επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων αναμόρφωσης της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και του νομοθετικού πλαισίου του Γενικού Χημείου του Κράτους και β) τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εργασιών προς τον σκοπό νομοθετικής και διοικητικής κωδικοποίησης της ως άνω πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας, υπό την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από το Τμήμα Α’ Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Διεύθυνσης, το οποίο, για την αποτελεσματική άσκησή τους, συνεργάζεται με την Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών και τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή Αρχές και εισηγείται τον προγραμματισμό και απολογισμό του νομοθετικού έργου.

Άρθρο 3

Με την προωθούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την ονομασία Ιαματικές Πηγές Ελλάδος, η οποία θα προσδιοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού.

Άρθρο 4

Με τη ρύθμιση του ν. 4933/2022 (Α’ 99) σκοπείται η τόνωση της εγχώριας ζήτησης τουρισμού, δεδομένων των τρεχουσών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ήτοι των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης αλλά και ως μέσου στήριξης της εγχώριας ζήτησης έναντι των επιπτώσεων οποιοσδήποτε αρνητικής συγκυρίας για τον τουρισμό και εν γένει για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση.

Με την παρούσα ρύθμιση και για την όσο το δυνατόν λυσιτελέστερη εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, προκρίνεται η απόδοση αυτής της παροχής να είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να μην υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά (περιλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013), να μην δεσμεύεται και να μην συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και να μην υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Άρθρο 5

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 209 του ν. 4820/2021 (Α’130) που αφορά χορήγηση προκαταβολών των εκτιμηθεισών αποζημιώσεων σε όσους υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειές τους, οι οποίες ήταν σε προανθικό στάδιο, από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» που σημειώθηκε από την 15η Φεβρουάριου 2021 έως και την 20η Απριλίου 2021 και τροποποιείται αντίστοιχα η παρ. 4 του ίδιου άρθρου ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης της διαχείρισης των ανωτέρω ζημιών.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1

Κρίνεται αναγκαία η ρύθμιση των εκκρεμών θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία της νέας Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, με στόχο τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων χορήγησης ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές και την επιτάχυνση των διαδικασιών για τις νέες υποθέσεις.

Άρθρο 2

Κρίνεται αναγκαία η προωθούμενη ρύθμιση για τη συμμόρφωση με διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και για την άσκηση της αρμοδιότητας κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας από διακριτή οργανική μονάδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 3

Με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς ανέκυψε το ζήτημα, του μη προσδιορισμού της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (Ι.Π.Ε.) ΑΕ», το οποίο έρχεται να θεσμοθετήσει η προωθούμενη ρύθμιση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού.

Άρθρο 4

Η πανδημία του κορωνοίού COVID-19 και η ενεργειακή κρίση, ως συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν πλήξειτον τουριστικό τομέα της χώρας, σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στους ρυθμούς ανάπτυξης των οικονομιών. Συνεπώς, εκτιμάται ότι θα επέλθουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες στην πλειονότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που έμμεσα ωφελούνται από τον τουρισμό. Οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζουν περαιτέρω τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, καθώς και την οικονομική κατάσταση των εργαζομένων σε αυτές, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, καθώς μέσα σε διάστημα δύο ετών λειτούργησαν είτε υπό το καθεστώς περιοριστικών μέτρων είτε δεν λειτούργησαν καθόλου ή αναμένεται να λειτουργήσουν με υψηλά λειτουργικά κόστη.

Πέραν όμως των ως άνω, επιδιώκεται η αντιμετώπιση αρνητικών συγκυριών (διεθνών ή εσωτερικών) που ενδέχεται να πλήξουν τον ελληνικό τουρισμό προσφέροντας ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκπόνηση προγραμμάτων ενίσχυσης της εγχώριας ζήτησης.

Άρθρο 5

Ο «Παγετός Άνοιξη 2021» έπληξε με σφοδρότητα τη γεωργική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων και των καλλιεργειών που ήταν σε προανθικό στάδιο, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Ασφάλισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη να μπορεί ο ΕΛ.Γ.Α. να χορηγεί προκαταβολές της εκτιμηθείσας αποζημίωσης σε όσους υπέστησαν ζημιές στο άνω στάδιο.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1

Η ρύθμιση αφορά στους δικαιούχους επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες. Πέραν αυτών, επηρεάζεται και το σύνολο της κοινωνίας, με πολυεπίπεδο τρόπο, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι, η αξιολογούμενη ρύθμιση συνιστά ένα ακόμα ειδικότερο μέσο για την ενίσχυση της ικανότητας του διοικητικού μηχανισμού να ανταποκριθεί άμεσα και με ταχύτητα στην ενίσχυση πληττόμενων λόγω έκτακτης συνθήκης και συνεπώς, στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Άρθρο 2

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Άρθρο 3

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά την Ι.Π.Ε. Α.Ε.

Άρθρο 4

Αφορά στους υποκείμενους σε φορολογική υποχρέωση πολίτες της Επικράτειας, οι οποίοι αποτελούν εν δυνάμει επισκέπτες εγχώριου τουρισμού, καθώς και επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα του Τουρισμού.

Άρθρο 5 Τους αγρότες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Εκκρεμείς υποθέσεις επιχορήγησης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 24 του ν. 4797/2021

Στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4797/2021 (Α’ 66), στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2022, το τέταρτο εδάφιο διαγράφεται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, οι αρμοδιότητες που μνημονεύονται στον παρόντα νόμο, σχετικά με την επιχορήγηση και την προκαταβολή των άρθρων 4, 7,8,11 και 12 ασκούνται από το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 οι αρμοδιότητες του παρόντος νόμου που αφορούν θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας πριν την 1η.6.2020 εξακολουθούν να ασκούνται από το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 1, οι αρμοδιότητες του παρόντος που αφορούν θεομηνίες που έχουν πλήξει περιοχές της χώρας από την 1η.6.2020 και μετά ασκούνται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.»

Άρθρο 2

Ρύθμιση θεμάτων Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Η υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) είναι η αρμόδια υπηρεσία για: α) την επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων αναμόρφωσης της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και του νομοθετικού πλαισίου του Γενικού Χημείου του Κράτους και β) τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εργασιών προς τον σκοπό νομοθετικής και διοικητικής κωδικοποίησης της ως άνω πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας, υπό την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από το Τμήμα Α’ Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Διεύθυνσης, το οποίο, για την αποτελεσματική άσκησή τους, διασφαλίζει τη συνεργασία με την Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών και τις συναρμόδιες υπηρεσίες ή Αρχές και εισηγείται τον προγραμματισμό και απολογισμό του νομοθετικού έργου.

Άρθρο 3

Καθορισμός αμοιβής Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» Α.Ε.-Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 20 του ν. 4875/2021

Στο άρθρο 20 του ν. 4875/2021 (Α’250) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζονται οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ι.Π.Ε. Α.Ε.»

Άρθρο 4

Οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 45 του ν. 4933/2022

Στο άρθρο 45 του ν. 4933/2022 (Α’ 99) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, περιλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

Άρθρο 5

Αποζημιώσεις προανθικού σταδίου – Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 209 του ν. 4820/2021

Στο άρθρο 209 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), το πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 1, περί προκαταβολών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) για τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγετού, αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια, στο τέλος της παρ. 4, τίθεται εξαίρεση ως προς το χρονικό όριο ισχύος του άρθρου, και το άρθρο 209 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 209

Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγετού

  1. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η.2.2021 έως και την 20ή.4.2021 σε διαδοχικές χρονικές περιόδους, λόγω της μοναδικής φύσης του στις Περιφέρειες της Χώρας και στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων τους, ισχύουν τα εξής:

α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο δύναται να ανέρχεται έως το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 (Α’ 160) και της παρ. 2 του άρθρου 23 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1668). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο.

β) Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή μέχρι ποσοστού 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, την οποία δικαιούνται, και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1239).

γ) Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, μέχρι την 31η.12.2022, να χορηγεί προκαταβολές της εκτιμηθείσας αποζημίωσης σε όσους υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειές τους, οι οποίες ήταν σε προανθικό στάδιο. Οι προκαταβολές του πρώτου εδαφίου εντάσσονται στο Ειδικό (AD HOC) Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από την 15η.2.2021 έως καιτην 20ή.4.2021, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 11, της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010, της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1669), καθώς και των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1239). Στο ως άνω πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται όλες οι ζημιές από την 15η.2.2021 έως καιτην 20ή.4.2021 στις καλλιέργειες που ήταν σε προανθικό στάδιο και δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Ασφάλισης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.). Για το ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο για τις ζημιέςτης παρούσας περίπτωσης εφαρμόζεται η περ. α’.

2.α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 5127/ 57526/26.5.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1913), για τους απασχολούμενους σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής και εκτιμητικής διαδικασίας, των προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας και κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και για τους απασχολούμενους σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, γεωτεχνικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους λοιπών ειδικοτήτων, που υπηρετούν στον ΕΛ.Γ.Α. ή διατίθενται από άλλους δημόσιους φορείς, στους οποίους ανατίθεται έργο σχετικό με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» της παρ. 1, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης.12.2021, καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.

Ειδικότερα, για τους απασχολούμενους τακτικούς και εκτάκτους υπαλλήλους του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λάρισας, το ετήσιο όριο αποζημίωσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ.

β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 3493/37001/30.3.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1189), για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. για τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ζημιάς αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3493/37001/30.3.2017 κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και των ζημιών της περ. α’, το συνολικό ετήσιο όριο των αποζημιώσεων, μέχρι την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης

δηλώσεων αιτήσεων διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης.1.2022, καθορίζεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων (4.800) ευρώ, χωρίς μηνιαίο όριο.

Ειδικότερα, για τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. της Περιφέρειας Θεσσαλίας το ετήσιο όριο αποζημίωσης καθορίζεται μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ.

  1. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών που προκλήθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» της παρ. 1 και μόνο για το προσωπικό της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων Λάρισας, Κοζάνης, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Λαμίας, Πάτρας και Τρίπολης, που απασχολείται με αυτή:

α) Οι ώρες της απασχόλησης, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για απογευματινή υπερωριακή εργασία της περ. α’ της υποπαρ. 2 της παρ. Α’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.

Ειδικότερα, για τους απασχολούμενους τακτικούς και εκτάκτους υπαλλήλους του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας ορίζονται ανά εξάμηνο μέχρι τριακόσιες (300) ώρες ανά υπάλληλο.

β) Αν ο υπάλληλος εργαστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την τελευταία ημέρα του πενθημέρου εργασίας, μπορεί να επιλέξει ωριαία αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου ίση με αυτή που καταβάλλεται για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22.00 ώρα, προσαυξημένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), αντί της υποχρεωτικής χορήγησης άλλης ημέρας απουσίας με αποδοχές μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 21 της υπ’ αρ. 287819/10.8.2005 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1163).

  1. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 ισχύουν αποκλειστικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαχείρισης των ζημιών και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης.1.2022, εκτός από τη χορήγηση προκαταβολών της περ. γ) της παρ. 1 που ισχύει έως τις 31.12.2022.».

Πηγή:Taxheaven.gr