Στα 8636 το αφορολόγητο χωρίς τέκνα. Πως διαμορφώνονται όλα τα αφορολόγητα όρια σε όσους έχουν παιδιά

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στην βουλή αργά το βράδυ της Παρασκευής αντικαθίσταται το άρθρο 16 του ΚΦΕ το οποίο προβλέπει την έκπτωση του φόρου για μισθωτούς συνταξιούχους και αγρότες και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το άρθρο 16 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.»..

Το άρθρο που αντικαθίσταται έχει ως εξής :
Αρθρο 16. Μείωση φόρου εισοδήματος

1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
2. Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.
3. Όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ δεν χορηγείται μείωση φόρου.

Με τις νέες διατάξεις εφόσον αυτές ψηφιστούν στην βουλή, το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος το οποίο διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Ετήσιο φόρος εισοδήματος
Εισόδημα Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,637.00 0.14 0.00 0.00 0.00
8,638.00 0.36 0.00 0.00 0.00
8,639.00 0.58 0.00 0.00 0.00
8,860.00 49.20 0.00 0.00 0.00
8,861.00 49.42 0.00 0.00 0.00
8,862.00 49.64 0.00 0.00 0.00
8,863.00 49.86 0.00 0.00 0.00
8,864.00 50.08 0.08 0.00 0.00
8,865.00 50.30 0.30 0.00 0.00
9,000.00 80.00 30.00 0.00 0.00
9,088.00 99.36 49.36 0.00 0.00
9,089.00 99.58 49.58 0.00 0.00
9,090.00 99.80 49.80 0.00 0.00
9,091.00 100.02 50.02 0.02 0.00
9,092.00 100.24 50.24 0.24 0.00
9,093.00 100.46 50.46 0.46 0.00
9,543.00 199.46 149.46 99.46 0.00
9,544.00 199.68 149.68 99.68 0.00
9,545.00 199.90 149.90 99.90 0.00
9,546.00 200.12 150.12 100.12 0.12
9,547.00 200.34 150.34 100.34 0.34
9,548.00 200.56 150.56 100.56 0.56
10,000.00 300.00 250.00 200.00 100.00
11,000.00 520.00 470.00 420.00 320.00
15,000.00 1,400.00 1,350.00 1,300.00 1,200.00
16,000.00 1,620.00 1,570.00 1,520.00 1,420.00
17,000.00 1,840.00 1,790.00 1,740.00 1,640.00
18,000.00 2,060.00 2,010.00 1,960.00 1,860.00
20,000.00 2,500.00 2,450.00 2,400.00 2,300.00

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29064