ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός της Δράσης
150.000.000€ για το σύνολο των περιφερειών
της χώρας.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
Σε ποιους απευθύνεται η Δράση
Μεσαίες Επιχειρήσεις
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
50.000€ έως 400.000€.
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
šΝα έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης
šΝα έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές
χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
šΝα διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του
Παραρτήματος ΙΙΙ «Επιλέξιμοι ΚΑΔ Δράσης»
šΝα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις
απαραίτητες άδειες λειτουργίας
šΝα υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που
δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε
άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους
šΝα πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά
Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
Κατά προτεραιότητα οι παρακάτω τομείς:
šΑγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
šΕνέργεια
šΕφοδιαστική Αλυσίδα
šΠολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
šΠεριβάλλον
šΤουρισμός
šΤεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
šΥγεία
šΥλικά – Κατασκευές.
Επιδοτούμενες Δαπάνες
šΜηχανήματα – Εξοπλισμός μέχρι 100% του
επενδυτικού σχεδίου
šΣυστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας,
Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων
μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
šΜεταφορικά μέσα
šΣύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
šΜισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Ηλεκτρονική Υποβολή
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό
φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του
Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή
αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
Άμεση Αξιολόγηση με σειρά προτεραιότητας
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή
αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου
προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση
δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευση της.
Έναρξη Υποβολών: 27 Ιουνίου 2018
Προϋπολογισμός της Δράσης
150.000.000€ για το σύνολο των περιφερειών
της χώρας.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
Σε ποιους απευθύνεται η Δράση
Μεσαίες Επιχειρήσεις
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
50.000€ έως 400.000€.
Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:
šΝα έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης
šΝα έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές
χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
šΝα διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του
Παραρτήματος ΙΙΙ «Επιλέξιμοι ΚΑΔ Δράσης»
šΝα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις
απαραίτητες άδειες λειτουργίας
šΝα υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που
δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε
άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή
κοινοτικούς πόρους
šΝα πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά
Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
Κατά προτεραιότητα οι παρακάτω τομείς:
šΑγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
šΕνέργεια
šΕφοδιαστική Αλυσίδα
šΠολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
šΠεριβάλλον
šΤουρισμός
šΤεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
šΥγεία
šΥλικά – Κατασκευές.
Επιδοτούμενες Δαπάνες
šΜηχανήματα – Εξοπλισμός μέχρι 100% του
επενδυτικού σχεδίου
šΣυστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας,
Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων
μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
šΜεταφορικά μέσα
šΣύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
šΜισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Ηλεκτρονική Υποβολή
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό
φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του
Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή
αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
Άμεση Αξιολόγηση με σειρά προτεραιότητας
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή
αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου
προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση
δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευση της.
Έναρξη Υποβολών: 27 Ιουνίου 2018