Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Σκύδρας

Ο Δήμος Σκύδρας ύστερα από την υπ’ αριθ. 112α/2016 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την αρ.5303/21-4-2016 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ,ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ,ειδικότητες , με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 8, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2 ΜΗΝΕΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου
ή
τίτλου σπουδών αλλοδαπής , ισοτιμία αυτού.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Σκύδρας (Δ/νση:Εθνικής Αντίστασης 20, τηλ:2381351827-6) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα Σεμερτσίδου Νικολέτα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους από τις 5-5-2016 ως και 9-5-2016.