Η εξόφληση δαπανών άνω των 500 ευρώ επιχειρήσεων, από τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων

Δημοσιεύτηκε η με αριθμό ΠΟΛ. 1055/26.4.2016 εγκύκλιος της Γ.Γ.Δ.Ε. με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους. Ουσιαστικά, το όλο θέμα προέκυψε μετά και την εφαρμογή των κεφαλαιακών περιορισμών, αλλά και τη σωρεία κατασχέσεων τραπεζικών υπολοίπων, έτσι ώστε να υφίσταται πλέον πρόβλημα κατά τη χρήση συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού.

Ο νομοθέτης, θέλοντας να διευκολύνει την πράγματι ασφυκτική κατάσταση σε σχέση πάντα με την απαίτηση του νόμου για την εξόφληση απαιτήσεων άνω των 500 ευρώ με τραπεζικό μέσο, δίνει μία πλειάδα λύσεων τα οποία δεν άπτονται ακριβώς των καθ’ ύλη τραπεζικών μέσων (π.χ. ταχυδρομική επιταγή). Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη εγκύκλιος, ΠΟΛ. 1055/26.4.2016, έρχεται να δώσει λύσεις σε εξόφληση απαίτησης με τραπεζικό μέσο τρίτου, ο οποίος όμως τρίτος, σε κάθε περίπτωση, έχει εμπορική σχέση με την υπόχρεη επιχείρηση. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι:

«4. Από τη γραμματική διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι ο νόμος απαιτεί η εξόφληση να γίνεται με τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου να αποδεικνύεται η ύπαρξη και η πραγματοποίηση της συναλλαγής, χωρίς να κάνει διάκριση ως προς το πρόσωπο του καταβάλλοντος, ούτε να θέτει ως προϋπόθεση όπως το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο λογαριασμός μέσω του οποίου εξοφλούνται οι σχετικές δαπάνες να είναι και αυτό που είχε τη σχετική απαίτηση από τον καταβάλλοντα (άμεσα αντισυμβαλλόμενος).

5. Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή – πιστωτή από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), το οποίο, κατ’ εντολή της επιχείρησης, εξοφλεί τη σχετική υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού προς αυτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του προμηθευτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από τον τρίτο.

Ομοίως, σε περίπτωση που, με βάση τα ανωτέρω, η εξόφληση γίνεται, κατ’ εντολή της επιχείρησης, από τρίτο, πελάτη της, προς απόσβεση δικής του υποχρέωσης από αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την επιχείρηση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του τρίτου με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται για την εκπεσιμότητα των δαπανών με τις διατάξεις του Ν.4172/2013, παρόλο που ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατέθηκαν τα μετρητά ή μεταφέρθηκαν τα σχετικά εμβάσματα δεν ανήκει σε πρόσωπο έναντι του οποίου υφίστατο και η σχετική υποχρέωση.

6. Τέλος, διευκρινίζεται ότι για την εξασφάλιση του δικαιώματος έκπτωσης μιας δαπάνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013, η καταβολή μπορεί να γίνεται και σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή σε αλλοδαπή τράπεζα, του νόμου μη διακρίνοντος.»

Εκτός των άλλων διευκολύνσεων επί εξόφλησης απαιτήσεων με τραπεζικό μέσο, βλέπουμε πλέον πως άμεσα ο νομοθέτης στην προσπάθειά του για ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ευθέως δέχεται, οφειλή σε προμηθευτή επιχείρησης, ανεξαρτήτως ύψους, να εξοφλείται από λογαριασμό πελάτη της στην αλλοδαπή, διευκολύνοντας έτσι τους έχοντες ανάλογες συναλλαγές
eforologia