ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΕΞΩ

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των
ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν
ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε
εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες
χώρες.

Προϋπολογισμός της Δράσης

50 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν
από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης:


έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση
δωδεκάμηνης διάρκειας

διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας
(ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να
προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές
εκθέσεις

παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά

αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό
τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από
εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.
Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός Πλάνων Συμμετοχής
σε Εκθέσεις

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης
προϋπολογισμού έως 100.000 €.
Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.
Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα
παρακάτω ποσά:

Ÿ Μέχρι 20.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με
περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας
επιχορήγησης 10.000 €
Ÿ Μέχρι 35.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με
περίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας
επιχορήγησης 17.500 €
Ÿ Μέχρι 50.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με
περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας
επιχορήγησης 25.000 €
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν
στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:


Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

Υλικά / Κατασκευές

Ενέργεια

Περιβάλλον

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

Υγεία / Φάρμακα.
Επιδοτούμενες Δαπάνες

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής
Επικράτειας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:


Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον
κατάλογο της Έκθεσης

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4)
εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε
εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και
επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης


Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση

Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και
ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)

Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων,
συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών

Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών
απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ.
διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)

Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των
επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

Hμερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η

18.01.2018.
Λήξη Υποβολών: 30.09.2019 και ώρα 17:00.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους
δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά
προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής
υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν
ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο
Υποψηφιότητας.

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ευρωπαϊκή Ένωση
www.antagonistikotita.gr
801 11 36 300
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης