ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να
αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους
θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας
στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους
και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.
Προϋπολογισμός της Δράσης
400 εκατ € για το σύνολο της χώρας
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς
πόρους.
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 €
Επιδότηση από 50% έως 65%
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές
επιδόσεις των επιχειρήσεων.
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
šΑγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
šΕνέργεια
šΕφοδιαστική Αλυσίδα
šΠολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
šΠεριβάλλον
šΤεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
šΥγεία
šΥλικά – Κατασκευές.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
šνα έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές
χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
šνα διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
šνα έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης
εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος
που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Επιδοτούμενες Δαπάνες
šΜηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού
σχεδίου
šΠιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
šΣυσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του
επενδυτικού σχεδίου
šΨηφιακή Προβολή
šΣυμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
šΜεταφορικά Μέσα
šΜισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Ηλεκτρονική Υποβολή
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό
φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του
Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή
αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγρα-
φο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB.
Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):
šεπιλέγουν: «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας»
šσυμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης
και στη συνέχεια
šεπιλέγουν τη Δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων».
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:
20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
šΗ πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή
αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου
προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση
18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
šΟι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με
σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να
αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους
θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας
στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους
και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.
Προϋπολογισμός της Δράσης
400 εκατ € για το σύνολο της χώρας
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς
πόρους.
Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 €
Επιδότηση από 50% έως 65%
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές
επιδόσεις των επιχειρήσεων.
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
šΑγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
šΕνέργεια
šΕφοδιαστική Αλυσίδα
šΠολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
šΠεριβάλλον
šΤεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
šΥγεία
šΥλικά – Κατασκευές.
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
šνα έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές
χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
šνα διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης,
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
šνα έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης
εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος
που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
Επιδοτούμενες Δαπάνες
šΜηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού
σχεδίου
šΠιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
šΣυσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του
επενδυτικού σχεδίου
šΨηφιακή Προβολή
šΣυμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
šΜεταφορικά Μέσα
šΜισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).
Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Ηλεκτρονική Υποβολή
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό
φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis
Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του
Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή
αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγρα-
φο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB.
Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):
šεπιλέγουν: «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας»
šσυμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης
και στη συνέχεια
šεπιλέγουν τη Δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων».
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:
20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
šΗ πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή
αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου
προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση
18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
šΟι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με
σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.